SFS 2012:285 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2012:285 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
120285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels att 6 kap. 8, 16 c, 19 och 21�23 §§ samt rubriken närmast före 6 kap.

19 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 10 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

8 §

2

Bestämmelserna i 5�7 §§ gäller inte

1. när en myndighet eller en domstol behöver tillgång till sådana uppgifter

som avses i 5 § för att lösa tvister,

2. för elektroniska meddelanden som omfattas av beslut om hemlig av-

lyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation, tekniskt bistånd med sådan avlyssning eller övervak-
ning, inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av
uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndighe-
ternas underrättelseverksamhet, eller

3. i den utsträckning uppgifter som avses i 5 § är nödvändiga för att för-

hindra och avslöja obehörig användning av ett elektroniskt kommunikations-
nät eller en elektronisk kommunikationstjänst.

10 a §

Lokaliseringsuppgifter som omfattas av beslut om inhämtning av

uppgifter enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2012:278) om inhämt-
ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet, får behandlas utan hinder av 9 och
10 §§.

16 c §

3

Uppgifter som lagrats enligt 16 a § får behandlas endast för att läm-

nas ut enligt 22 § första stycket 2, 27 kap. 19 § rättegångsbalken eller lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:213.

2 Senaste lydelse 2005:493.

3 Senaste lydelse 2012:127.

SFS 2012:285

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:285

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation m.m.

19 §

4

En verksamhet ska bedrivas så att beslut om hemlig avlyssning av

elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommu-
nikation kan verkställas och så att verkställandet inte röjs, om verksamheten
avser tillhandahållande av

1. ett allmänt kommunikationsnät som inte enbart är avsett för utsändning

till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 §
tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen, eller

2. tjänster inom ett allmänt kommunikationsnät vilka består av
a) en allmänt tillgänglig telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt som

medger överföring av lokala, nationella och internationella samtal, telefax
och datakommunikation med en viss angiven lägsta datahastighet, som med-
ger funktionell tillgång till Internet, eller

b) en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst till mobil nät-

anslutningspunkt.

Innehållet i och uppgifter om avlyssnade eller övervakade meddelanden

ska göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om frågor som avses i första och andra styckena samt får i enskilda
fall medge undantag från kravet i första stycket.

21 §

5

Tystnadsplikt enligt 20 § första stycket gäller även för uppgift som

hänför sig till

1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
2. angelägenhet som avser användning av hemlig avlyssning av elektro-

nisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunika-
tion enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken eller tekniskt bistånd med
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller med hemlig övervak-
ning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 25 b § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål,

3. angelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form en-

ligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,

4. inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndighe-
ternas underrättelseverksamhet, och

5. begäran om utlämnande av uppgift om abonnemang enligt 22 § första

stycket 2.

22 §

6

Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en

elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett sär-

skilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

4 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2008:719.

6 Senaste lydelse 2011:590.

background image

3

SFS 2012:285

2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om

brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet
som ska ingripa mot brottet,

3. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket

geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller
har funnits till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs
i samband med efterforskning av personer som har försvunnit under sådana
omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för deras liv eller
allvarlig risk för deras hälsa,

4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende,

5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket

finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort en-
ligt folkbokföringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet, om myn-

digheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efter-
forskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndighe-
ten ska kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet eller åkla-

garmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall
för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, och

8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler.

Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än lokali-

seringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för utlämnan-
det.

23 §

Den som i annat fall än som avses i 20 § första stycket och 21 § i

radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan
mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat meddelande i ett elektroniskt
kommunikationsnät som inte är avsett för honom eller henne själv eller för
allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.