SFS 2013:103 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

130103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 26 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

8 kap.

26 §

2

Vid prövning av mål som avses i 23 § ska kammarrätten bestå av tre

lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de ekonomiska
experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå
domför.

Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i fall som anges i 12 §

fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar samt vid
prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.

I övrigt gäller, även i mål som avses i första stycket, 12 § sjunde–nionde

styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i fråga om
kammarrättens sammansättning. Vid behandlingen av frågor om prövnings-
tillstånd och frågor som behandlas samtidigt därmed ska dock även en ekono-
misk expert ingå i rätten, om inte målet är av enkel beskaffenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2007:881.

SFS 2013:103

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.