SFS 2014:734 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2014:734 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
140734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 § samt 6 kap. 13 och 22 §§

lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

Krav på tillstånd enligt 1 § gäller inte för Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk,
vid verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller För-
svarets radioanstalt.

Efter hörande av Försvarsmakten beslutar den myndighet som regeringen

bestämmer om tilldelning av radiofrekvenser för Försvarsmakten, Försvarets
radioanstalt och Försvarets materielverk samt om de ytterligare villkor som
behövs. När det gäller Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, beslutar den
myndighet som regeringen bestämmer i sådana frågor efter hörande av dessa
myndigheter.

6 kap.

13 §

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en all-

mänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får

1. på begäran av en abonnent temporärt åsidosätta skydd mot nummerpre-

sentation för att kunna identifiera störande samtal samt lagra sådana uppgifter
som identifierar den anropande abonnenten och hålla dem tillgängliga för
abonnenten på begäran, samt

2. för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller en regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler åsidosätta skydd mot nummerpresentation och tillhanda-
hålla en sådan myndighet eller organisation lokaliseringsuppgifter vid nöd-
samtal, utan samtycke eller trots vägran från abonnenten eller användaren.

22 §

2

Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en

elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:285.

SFS 2014:734

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:734

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett sär-

skilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om

brott till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
någon annan myndighet som ska ingripa mot brottet,

3. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket

geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller
har funnits till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften be-
hövs i samband med efterforskning av personer som har försvunnit under så-
dana omständigheter att det kan befaras att det finns fara för deras liv eller all-
varlig risk för deras hälsa,

4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende,

5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket fin-

ner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende
som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort enligt folk-
bokföringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten, om myn-

digheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforsk-
ning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten ska
kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten eller en

åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt
fall för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, och

8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler.

Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än lokali-

seringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för utlämnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.