SFS 2018:366 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2018:366 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS2018-366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 och 2 §§ och rubriken närmast
före 6 kap. 2 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha
följande lydelse.

6 kap.
1
§2 I detta kapitel avses med

elektroniskt meddelande: all information som utbyts eller överförs mellan

ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommu-
nikationstjänst, utom information som överförs som del av sändningar av
ljudradio- och tv-program som är riktade till allmänheten via ett elektroniskt
kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med
den enskilda abonnenten eller användaren av informationen,

integritetsincident: en händelse som leder till oavsiktlig eller otillåten ut-

plåning, förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åt-
komst till uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

internetåtkomst: möjlighet till överföring av ip-paket som ger användaren

tillgång till internet,

meddelandehantering: utbyte eller överföring av elektroniskt meddelande

som inte är samtal och inte heller är information som överförs som del av
sändningar av ljudradio- och tv-program,

misslyckad uppringning: uppringning som kopplas fram utan att nå en

mottagare,

trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt

meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera
detta meddelande.

Begreppen behandling, personuppgiftsansvarig och samtycke har i kapitlet

samma innebörd som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

2 Senaste lydelse 2012:127.

SFS

2018:366

Publicerad
den

4 maj 2018

background image

2

SFS

2018:366

Förhållande till annan reglering
2
§3 Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns förutom i detta
kapitel i EU:s dataskyddsförordning och i lagen (2018:218) med komplette-
rande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som
har meddelats i anslutning till den lagen.

Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning om rättelse, radering, be-

gränsning och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter
enligt denna lag.

I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

tillämpas i stället för 20�23 §§.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:500.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar