SFS 2010:720 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

100720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § och 3 kap. 10 § lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen

(2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som
är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

Om utrustning finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och tele-

terminalutrustning.

3 kap.

10 §

2

Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program

i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihets-
grundlagen får förenas med rätt att använda radiosändare för annan använd-
ning, motsvarande högst tjugo procent av den digitala kapaciteten i frekvens-
utrymmet. Detta gäller dock endast om villkor enligt 4 kap. 9 § 9 eller
11 kap. 3 § 8 radio- och tv-lagen (2010:696) inte uppställts för motsvarande
sändningstillstånd och det i övrigt inte inverkar menligt på konkurrensen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2007:1284.

SFS 2010:720

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § och 3 kap. 10 § lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen

(2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som
är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

Om utrustning finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och tele-

terminalutrustning.

3 kap.

10 §

2

Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program

i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihets-
grundlagen får förenas med rätt att använda radiosändare för annan använd-
ning, motsvarande högst tjugo procent av den digitala kapaciteten i frekvens-
utrymmet. Detta gäller dock endast om villkor enligt 4 kap. 9 § 9 eller
11 kap. 3 § 8 radio- och tv-lagen (2010:696) inte uppställts för motsvarande
sändningstillstånd och det i övrigt inte inverkar menligt på konkurrensen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2007:1284.

SFS 2010:720

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.