SFS 2013:975 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

130975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:773) om kom-

munalekonomisk utjämning

dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 7, 11–13 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

3 §

2

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna

för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal
inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfakto-
rerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen

för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året
före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multiplice-

rad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget
den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procentsats som
anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multiplice-

rad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen divideras
med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för kommu-
ner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk

kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild be-
tydelse för att belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett

landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en

kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2013 enligt den då gäl-
lande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller lands-

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69.

2 Senaste lydelse 2011:1409.

SFS 2013:975

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:975

tingets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 §
andra och tredje styckena, 12 § andra och tredje styckena samt 15 och 16 §§.

7 §

Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesatser)

som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6 §.

De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade kommuner fastställas

utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade
landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år.

För avgiftsskyldiga kommuner och landsting ska de länsvisa skattesatserna

i stället fastställas utifrån 60 procent av medelskattesatsen år 2003 för den del
av det uppräknade skatteunderlaget som utgör högst 125 procent av den upp-
räknade medelskattekraften, multiplicerad med antalet folkbokförda invånare
i kommunen respektive landstinget. För överstigande del ska den länsvisa
skattesatsen fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.

Vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna ska hänsyn tas till skatte-

växlingar mellan kommuner och landsting i respektive län från och med år
1991.

11 §

En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt

befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp.

En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och sysselsätt-

ningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett bidrag mot-
svarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år 2014.

En kommun som år 2013, vid en tillämpning av bestämmelsen om länsvisa

skattesatser i 7 § tredje stycket, sammantaget skulle ha fått minskade intäkter
från bidrag eller ökade kostnader för avgifter enligt denna lag har rätt till ett
bidrag med motsvarande belopp.

12 §

Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små lands-

ting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.

Ett landsting som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har rätt

till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11 procent av
det uppräknade skatteunderlaget år 2014.

Ett landsting som år 2013, vid en tillämpning av bestämmelsen om länsvisa

skattesatser i 7 § tredje stycket, sammantaget skulle ha fått minskade intäkter
från bidrag eller ökade kostnader för avgifter enligt denna lag har rätt till ett
bidrag med motsvarande belopp.

13 §

En kommun eller ett landsting som får en bidragsminskning har rätt till

ett årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som överstiger
250 kronor per invånare.

Införandebidraget ska därefter årligen minska med 250 kronor per invånare

till dess det upphör.

17 §

Avgifter och bidrag beräknas på grundval av antalet folkbokförda in-

vånare i en kommun eller i ett landsting den 1 november året före utjämnings-
året och den indelning av kommuner och landsting som gäller vid början av
utjämningsåret, om inte annat följer av 17 a §.

background image

3

SFS 2013:975

17 a §

Beräkningen av strukturbidrag samt standardkostnader för befolk-

ningsförändringar och bebyggelsestruktur för en kommun som sammanläggs
med en annan kommun eller flera andra kommuner enligt lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, ska göras enligt
följande.

Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader för befolk-

ningsförändringar och bebyggelsestruktur ska, det utjämningsår då indel-
ningsändringen träder i kraft och de därpå följande tre åren, grundas på det
högsta värdet på dessa bidrag och kostnader beräknade på grundval av den in-
delning av kommuner

1. som gäller den 1 januari utjämningsåret, eller
2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska utgå från

de i sammanläggningen ingående kommunernas strukturbidrag samt stan-
dardkostnader för respektive kostnadsslag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som

avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.