SFS 2010:1043 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning / SFS 2010:1043 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
101043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2004:773) om kommu-

nalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

8 §

2

För varje kommun beräknas standardkostnaden för

1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i

25 kap. skollagen (2010:800),

2. förskoleklass och grundskola,
3. gymnasieskola,
4. individ- och familjeomsorg,
5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund,
6. äldreomsorg,
7. befolkningsförändringar,
8. bebyggelsestruktur, och
9. löner.
För varje landsting beräknas standardkostnaden för
1. hälso- och sjukvård,
2. befolkningsförändringar, och
3. löner.
En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden för-

delas mellan kommuner och landsting enligt bestämmelser som regeringen
meddelar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2007:655.

SFS 2010:1043

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.