SFS 2005:268 Lag om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring / SFS 2005:268 Lag om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
050268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överenskommelse mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om folkbokföring;

utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Den överenskommelse om folkbokföring som Danmark, Finland, Island,

Norge och Sverige undertecknade den 1 november 2004 skall gälla som lag
här i landet. �verenskommelsen är avfattad på svenska, danska, finska,
isländska och norska. Samtliga texter har samma giltighet. Den på svenska
avfattade texten framgår av bilaga till denna lag. Samtliga texter skall kun-
göras genom publicering i Sveriges internationella överenskommelser (S�).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2004/05:67, bet. 2004/05:SkU26, rskr. 2004/05:222.

SFS 2005:268

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:268

Bilaga

�verenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige om folkbokföring

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har, för att un-
derlätta registreringen av personer i de avtalsslutande staterna, enats om föl-
jande:

Artikel 1

1. Denna överenskommelse gäller personer som är registrerade som bosatta i
en av de avtalsslutande staterna, och som har för avsikt att flytta, eller som
har flyttat till en annan av dessa stater. Tidsbegränsade vistelser som varar
kortare tid än 6 månader räknas normalt inte som flyttning.

2. Flyttningen omfattas inte av överenskommelsen om inte utflyttningsstaten
senast tre månader efter anmäld utflyttning har mottagit underrättelse enligt
artikel 2 punkt 2 tredje stycket.

Artikel 2

1. Den som flyttar från en avtalsslutande stat till en annan av dessa stater,
skall inom den tidsfrist som gäller för flyttningsanmälan i denna stat, anmäla
inflyttningen till behörig lokal registreringsmyndighet. Samtidigt med anmä-
lan skall den flyttande lämna de uppgifter som krävs i inflyttningsstaten och
uppvisa legitimation med dokumentation av medborgarskap (pass eller mot-
svarande), samt lämna uppgift om personnummer och den bostadsadress och
kommun som den flyttande hade i utflyttningsstaten fram till dess flytt-
ningen skedde.

2. Den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten avgör om en per-
son skall registreras som bosatt i inflyttningsstaten.

Finner den lokala registreringsmyndigheten att en person skall registreras

som bosatt i inflyttningsstaten, skall den flyttande registreras som bosatt och
tilldelas personnummer snarast möjligt på samma sätt som gäller för perso-
ner som flyttar in från stater utanför Norden.

Samtidigt med att det har beslutats om att det skall ske en registrering el-

ler inte i inflyttningsstaten, skall registreringsmyndigheten i inflyttningssta-
ten underrätta personen och den centrala eller en särskilt angiven registre-
ringsmyndighet i utflyttningsstaten.

I underrättelsen till myndigheten i utflyttningsstaten skall anges den flyt-

tandes personnummer i utflyttningsstaten, namn, födelsedatum, kön och, om
registrering har skett, inflyttningsdatum, personnummer, kommun och bo-
stadsadress i inflyttningsstaten. Motsvarande underrättelse skall sändas om
registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten senare upphäver det tidigare
beslutet om registrering av inflyttning.

Finner den lokala registreringsmyndigheten skäl att anta att den som har

anmält inflyttningen, skall anses bosatt på en annan plats i inflyttningsstaten,
skall han hänvisas till den lokala registreringsmyndigheten på denna plats.

background image

3

SFS 2005:268

3. Först när underrättelse om registrering i inflyttningsstaten har mottagits,
skall den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningsstaten avregistrera
den som har flyttat. Som datum för utflyttningen används inflyttningsstatens
registrerade inflyttningsdatum.

Artikel 3

Frågan om en person enligt denna överenskommelse skall anses som bosatt
eller inte bosatt i inflyttningsstaten, avgörs enligt lagstiftningen i den staten.

Om den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningsstaten har en annan

uppfattning om de faktiska förhållandena som har lagts till grund för regist-
reringen, kan ärendet tas upp med den lokala registreringsmyndigheten i in-
flyttningsstaten. Blir dessa inte eniga, kan utflyttningsstatens lokala registre-
ringsmyndighet ta upp saken med statens centrala registreringsmyndighet
som i sin tur kan ta upp saken med inflyttningsstatens centrala registrerings-
myndighet.

Som inflyttningsstat räknas den stat som en person bosatt sig i efter in-

flyttning från en annan stat. Detta gäller så länge de faktiska bostadsförhål-
landena är de samma som då inflyttningen ägde rum.

Artikel 4

De avtalsslutande staterna förbinder sig att på förfrågan ömsesidigt lämna
uppgifter om den flyttandes namn, födelsedatum, personnummer, födelseort,
kön, bostadsadress, lokal registreringsmyndighet, medborgarskap, civilstånd
och datum för ändring, make/makas/registrerad partners namn och födelse-
datum, föräldrarnas namn och födelsedatum (för barn under 18 år), namn
och födelsedatum för barn (under 18 år) och eventuellt utflyttningsdatum,
samt de andra upplysningar som kan antas vara nödvändiga för bedöm-
ningen av bosättningsfrågan, och underrätta om de beslut som fattas.

Underrättelse enligt artikel 2 och svar på förfrågningar enligt denna arti-

kel kan ske med direkt elektronisk kommunikation mellan de centrala regist-
reringsmyndigheterna i de avtalsslutande stater som har avtalat detta.

Artikel 5

De centrala registreringsmyndigheterna i de avtalsslutande staterna är för-
pliktade att hålla aktuell och offentliggöra en förteckning över de lokala re-
gistreringsmyndigheterna i de respektive staterna.

Artikel 6

�verenskommelsen träder i kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober
som infaller närmast efter det att tre månader förflutit från den dag då samt-
liga avtalsslutande stater har meddelat det norska utrikesdepartementet att de
har godkänt överenskommelsen.

För Färöarnas och Grönlands del träder överenskommelsen dock i kraft

den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober som infaller närmast efter det att
tre månader förflutit sedan Danmarks regering har notifierat det norska ut-
rikesdepartementet att förutsättningarna är uppfyllda.

background image

4

SFS 2005:268

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Det norska utrikesdepartementet underrättar de övriga avtalsslutande sta-

terna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för överens-
kommelsens ikraftträdande.

Artikel 7

Samtidigt som denna överenskommelse träder i kraft upphävs den nordiska
överenskommelsen den 8 maj 1989 om folkbokföring.

Artikel 8

En avtalsslutande stat kan i förhållande till var och en av de andra staterna
säga upp överenskommelsen per den 1 januari eller 1 juli med en uppsäg-
ningstid av sex månader. Uppsägning skall ske genom skriftligt meddelande
till berörd stat och det norska utrikesdepartementet. Det norska utrikesdepar-
tementet underrättar de övriga staterna om mottagandet av sådant medde-
lande och om dess innehåll.

Artikel 9

Originaltexten till denna överenskommelse deponeras hos det norska ut-
rikesdepartementet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndi-

gade, undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Stockholm den 1 november 2004 i ett exemplar på danska,

finska, isländska, norska och svenska språken, som alla har lika giltighet.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.