SFS 2009:1410 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift / SFS 2009:1410 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
091410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1398) om

kommunal fastighetsavgift

dels att 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§,

betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som
småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det
på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som
småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som
året före taxeringsåret inte varit avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

3 §

3

Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

a) för sådan del av småhusenhet som avser småhus som är uppfört samt

värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000
kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet och
markvärdet,

b) för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt värderingsenhet för

tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant
småhus, dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarks-
värdet,

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per småhus,

fastighetsavgiften per bostadslägenhet och fastighetsavgiften per värderings-
enhet för ägarlägenhet till fastighetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad
med ett belopp motsvarande inkomstbasbeloppets förändring mellan år 2008
och det aktuella kalenderåret uttryckt i procent med två decimaler. Avgiften
uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.

1 Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rksr. 2009/10:108.

2 Senaste lydelse 2009:108.

3 Senaste lydelse 2009:108.

SFS 2009:1410

Utkom från trycket
den 14 december 2009

background image

2

SFS 2009:1410

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Med inkomstbasbelopp avses detsamma som i 1 kap. 6 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension.

3 a §

Fastighetsavgiften per kalenderår är för småhus som är uppfört och

till vilket det hör tomtmark som inte ingår i samma taxeringsenhet hälften av
avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet
för byggnaden.

Fastighetsavgiften per kalenderår är för värderingsenhet för tomtmark

som hör till småhus som är uppfört och som inte ingår i samma taxeringsen-
het hälften av avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av tax-
eringsvärdet för tomtmarken.

5 §

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus

som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska vid
tillämpningen av 3 § tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är
uppförda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid

2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.