SFS 2007:1413 Lag om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008- 2010

071413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utbetalning till kommuner av
fastighetsavgiftsmedel 2008–2010;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

En kommun har rätt att varje år under tiden 2008–2010 av staten upp-

bära fastighetsavgiftsmedel med ett belopp som bestäms enligt denna lag.

2 §

Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda fastighetsavgif-

ten för 2008 ska fastställas av regeringen. Skatteverket beslutar om fördel-
ningen till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den
1 november 2007.

Utbetalning ska göras av Skatteverket på det sätt som närmare föreskrivs i

4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kom-
muns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

3 §

Skatteverkets beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

SFS 2007:1413

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.