SFS 2007:459 Lag om strukturfondspartnerskap

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap / SFS 2007:459 Lag om strukturfondspartnerskap
070459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om strukturfondspartnerskap;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Inom ramen f�r f�rvaltningen av EG:s strukturfonder skall struktur-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">fondspartnerskap bildas enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Inom det geografiska omr�det f�r varje regionalt strukturfondsprogram</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">f�r regional konkurrenskraft och syssels�ttning och motsvarande regionala<br/>planer f�r det nationella strukturfondsprogrammet f�r regional konkurrens-<br/>kraft och syssels�ttning skall ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Strukturfondspartnerskapet skall bland de ans�kningar som godk�nts av</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">f�rvaltande myndighet f�r det ber�rda strukturfondsprogrammet yttra sig<br/>�ver vilka ans�kningar som skall prioriteras. Strukturfondspartnerskapets<br/>yttrande skall vara bindande i den f�rvaltande myndighetens fortsatta hand-<br/>l�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:551px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ans�kan om st�d avser ett projekt inom ett regionalt strukturfonds-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">program f�r regional konkurrenskraft och syssels�ttning, skall struktur-<br/>fondspartnerskapet samr�da med ber�rt samverkansorgan, regionalt sj�lv-<br/>styrelseorgan eller l�nsstyrelse i fr�ga om projektets �verensst�mmelse med<br/>det regionala utvecklingsarbetet i ber�rda l�n. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:657px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett strukturfondspartnerskap skall vara sammansatt av</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�rtroendevalda representanter f�r kommuner och landsting i ber�rda</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">l�n samt, i vissa fall, Sametinget, </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft113">2. f�retr�dare f�r arbetsmarknadens organisationer, och <br/>3. f�retr�dare f�r ber�rda l�nsstyrelser, l�nsarbetsn�mnder, intresseorga-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">nisationer och f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen utser ordf�rande f�r strukturfondspartnerskapet.<br/>Ordf�randen utser �vriga ledam�ter i strukturfondspartnerskapet efter ett</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">nomineringsf�rfarande och enligt de grunder som regeringen best�mmer.<br/>Det sammanlagda antalet ledam�ter enligt f�rsta stycket 1 skall �verstiga<br/>antalet �vriga ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid strukturfondspartnerskapens handl�ggning skall best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">om j�v i 11 och 12 �� f�rvaltningslagen (1986:223) till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2006/07:92, bet. 2006/07:NU15, rskr. 2006/07:200. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:459</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:459</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft25">MAUD OLOFSSON<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om strukturfondspartnerskap;

utf�rdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Inom ramen f�r f�rvaltningen av EG:s strukturfonder skall struktur-

fondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska omr�det f�r varje regionalt strukturfondsprogram

f�r regional konkurrenskraft och syssels�ttning och motsvarande regionala
planer f�r det nationella strukturfondsprogrammet f�r regional konkurrens-
kraft och syssels�ttning skall ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet skall bland de ans�kningar som godk�nts av

f�rvaltande myndighet f�r det ber�rda strukturfondsprogrammet yttra sig
�ver vilka ans�kningar som skall prioriteras. Strukturfondspartnerskapets
yttrande skall vara bindande i den f�rvaltande myndighetens fortsatta hand-
l�ggning.

2 �

Om ans�kan om st�d avser ett projekt inom ett regionalt strukturfonds-

program f�r regional konkurrenskraft och syssels�ttning, skall struktur-
fondspartnerskapet samr�da med ber�rt samverkansorgan, regionalt sj�lv-
styrelseorgan eller l�nsstyrelse i fr�ga om projektets �verensst�mmelse med
det regionala utvecklingsarbetet i ber�rda l�n.

3 �

Ett strukturfondspartnerskap skall vara sammansatt av

1. f�rtroendevalda representanter f�r kommuner och landsting i ber�rda

l�n samt, i vissa fall, Sametinget,

2. f�retr�dare f�r arbetsmarknadens organisationer, och
3. f�retr�dare f�r ber�rda l�nsstyrelser, l�nsarbetsn�mnder, intresseorga-

nisationer och f�reningar.

Regeringen utser ordf�rande f�r strukturfondspartnerskapet.
Ordf�randen utser �vriga ledam�ter i strukturfondspartnerskapet efter ett

nomineringsf�rfarande och enligt de grunder som regeringen best�mmer.
Det sammanlagda antalet ledam�ter enligt f�rsta stycket 1 skall �verstiga
antalet �vriga ledam�ter.

4 �

Vid strukturfondspartnerskapens handl�ggning skall best�mmelserna

om j�v i 11 och 12 �� f�rvaltningslagen (1986:223) till�mpas.

1

Prop. 2006/07:92, bet. 2006/07:NU15, rskr. 2006/07:200.

SFS 2007:459

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:459

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.