SFS 2019:928 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap / SFS 2019:928 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
SFS2019-928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:459) om strukturfonds-

partnerskap

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2007:459) om
strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.

2 §2 Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region som avses
i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets
överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

3 §3 Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av

1. förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda

län samt, i vissa fall, Sametinget,

2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresse-

organisationer, föreningar, och

3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.
Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.
Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett

nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.
Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga
antalet övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1347.

3 Senaste lydelse 2014:479.

SFS

2019:928

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.