Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2008:568
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:959
Länk: Länk till register

SFS nr:

2008:568
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2008-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS

2014:959
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:959).

2 §   Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.

3 §   Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde
   - informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer,
   - följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer,
   - följa forsknings- och utvecklingsarbete,
   - hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och
   - ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.