SFS 2008:962 Lag om valfrihetssystem

080962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om valfrihetssystem;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

Lagens omfattning

1 §

Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa

valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som
är upptagna som B-tjänster i kategori 25 i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling. Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-
kod 85311300-5 (barn- och ungdomsomsorg) enligt Europaparlamentets och
rådets förordning EEG nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemen-
sam terminologi vid offentlig upphandling

2

.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den en-

skilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en
upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphand-
lande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla
berörda områden.

Principerna för valfrihetssystem

2 §

Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett lik-

värdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska
iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet
när den tillämpar valfrihetssystem.

Förvaltningslagens tillämpning

3 §

Förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas vid handläggningen

av ärenden enligt denna lag.

2 kap. Definitioner

1 §

Med

förfrågningsunderlag

avses sådant underlag för ansökan om att

delta i ett valfrihetssystem som en upphandlande myndighet tillhandahåller.

1

Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.

2

EGT L 340, 16.12.2002, s.1 (Celex 32002R2195).

SFS 2008:962

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:962

2 §

Med

kontrakt

avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera

leverantörer,

2. avser tillhandahållandet av tjänster, och
3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk sig-

natur.

Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska.

3 §

Med

leverantör

avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster

som avses i 1 kap. 1 § första stycket. Med leverantör avses också en grupp
av leverantörer.

4 §

Med

löpande annonsering

avses en annons som gäller tills vidare och

där det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan.

5 §

Med

offentligt styrda organ

avses sådana bolag och stiftelser som till-

godoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av kommersiell karaktär, och

1. som till största delen finansieras av en kommun, ett landsting eller en

upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, ett landsting eller

en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av anta-

let ledamöter är utsedda av en kommun, ett landsting eller en upphandlande
myndighet.

6 §

Med

tjänst

avses sådan tjänst som framgår av 1 kap. 1 § första stycket.

7 §

Med

upphandlande myndighet

avses en kommunal myndighet.

Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter lik-

ställas

1. beslutande församlingar i kommuner och landsting,
2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket

eller församlingar enligt 1, och

4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.

3 kap. Annonsering

Skyldighet att annonsera på nationell webbplats

1 §

En upphandlande myndighet som beslutat att inrätta eller förändra ett

valfrihetssystem ska annonsera på den nationella webbplats som upprättats
för ändamålet. Förfrågningsunderlag ska tillsammans med annonsen finnas
tillgängligt på webbplatsen.

Löpande annonsering

2 §

Den upphandlande myndigheten ska löpande begära in ansökningar

genom annons på den nationella webbplatsen.

background image

3

SFS 2008:962

4 kap. Förfrågningsunderlagets innehåll

Ekonomisk ersättning

1 §

Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska

framgå av förfrågningsunderlaget.

Särskilda kontraktsvillkor

2 §

Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda sociala, miljömäs-

siga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska
anges i annonsen om valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget.

Ingivande och handläggningstid av ansökan

3 §

I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska anges på vilket sätt ansö-

kan ska ges in.

4 §

I förfrågningsunderlaget ska anges inom vilken tid den upphandlande

myndigheten kommer att fatta beslut om godkännande.

5 §

För bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upp-

handlande myndigheten ska gälla vad som sägs i 10 § förvaltningslagen
(1986:223).

5 kap. Ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem

Rätten att få delta i ett valfrihetssystem

1 §

Fysiska eller juridiska personer kan var för sig eller tillsammans med

andra leverantörer lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får
inte ställa upp villkor om att en grupp ska ha en bestämd juridisk form för att
få lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får dock begära att en
grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det
krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

Tillgång till andra företags kapacitet

2 §

En sökande får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska

och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska genom att tillhanda-
hålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt kunna visa att han
eller hon kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska
fullgöras.

6 kap. Kommunikation

Kommunikation med elektroniska medel

1 §

Vid kommunikation med elektroniska medel ska medlen vara icke-

diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans
med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används.

background image

4

SFS 2008:962

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

2 §

Den upphandlande myndigheten får medge att en sökande rättar en fel-

skrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myn-
digheten får begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras.

7 kap. Uteslutning av sökande

Omständigheter som får medföra uteslutning av sökande

1 §

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkas-
tad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller an-

nat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutöv-

ningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter

eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrä-

dare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det

inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2,
3 eller 5.

Intyg och bevis som gäller sökande

2 §

Den upphandlande myndigheten ska som bevis för att det inte finns

grund för att utesluta en sökande godta utdrag ur ett officiellt register eller
annan likvärdig handling när det gäller ett förhållande som avses i 1 § första
stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller ett förhål-
lande som avses i 1 § första stycket 5.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas i

sökandens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de fall
som avses i 1 § första stycket 1–3 kan de ersättas med en utsaga som har av-
getts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.

Om en sökande är registrerad i en officiell förteckning över godkända le-

verantörer i ett land inom EES, ska den upphandlande myndigheten utgå
från att sökanden inte kan uteslutas som leverantör enligt 1 § första stycket
1–5.

background image

5

SFS 2008:962

8 kap. Godkännande och ingående av kontrakt

Beslut om godkännande

1 §

Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande som

uppfyller de krav som angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget och
som inte har uteslutits med stöd av 7 kap. 1 §.

Underrättelse om beslut

2 §

När beslut fattats om huruvida en sökande får delta i valfrihetssystemet

ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt lämna underrättelse till
sökanden om beslutet och skälen för det.

En sådan underrättelse ska lämnas till sökandena även när den upphand-

lande myndigheten beslutar att avbryta inrättandet av valfrihetssystemet.

Om den upphandlande myndigheten beslutar att inte godkänna sökanden

som leverantör i valfrihetssystemet ska den upphandlande myndigheten
lämna upplysningar om hur rättelse söks.

Tecknande av kontrakt

3 §

Sedan den upphandlande myndigheten lämnat sitt godkännande, ska

myndigheten utan dröjsmål teckna kontrakt med leverantören.

9 kap. Information och ickevalsalternativ

Den upphandlande myndighetens informationsansvar

1 §

Den upphandlande myndigheten ska till enskilda lämna information

om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ra-
men för valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig, relevant, jämför-
bar, lättförståelig och lättillgänglig.

Ickevalsalternativ

2 §

För den enskilde som inte väljer leverantör ska den upphandlande

myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.

10 kap. Rättsmedel m.m.

Rättelse

1 §

En leverantör, som gör gällande att en upphandlande myndighet brutit

mot en bestämmelse i denna lag, får ansöka om rättelse hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av den upp-

handlande myndighetens beslut enligt 8 kap. 1 §.

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen.

2 §

Om den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i

denna lag och detta medfört att en leverantör lidit eller kan komma att lida

background image

6

SFS 2008:962

skada, ska rätten besluta om att den upphandlande myndigheten ska vidta
rättelse.

Behörig domstol

3 §

En ansökan om rättelse enligt 1 § ska göras hos den länsrätt i vars

domkrets den upphandlande myndigheten har sitt hemvist.

En ansökan enligt 1 § andra stycket ska ha kommit in till allmän förvalt-

ningsdomstol inom tre veckor från det att underrättelse lämnats enligt 8 kap.
2 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förbud mot överklagande

4 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

5 §

En upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i denna lag

ska ersätta sökanden för därigenom uppkommen skada. Skadeståndstalan
som grundar sig på beslut enligt 8 kap. 1 § ska väckas inom ett år från det att
den upphandlande myndigheten beslutat att inte godkänna sökanden.

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol.
Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

Undantag från rättelse och skadestånd

6 §

Bestämmelserna i detta kapitel om rättelse eller skadestånd gäller inte

den upphandlande myndighetens beslut om information och ickevalsalterna-
tiv.

Tillsyn

7 §

Regeringen utser en myndighet att utöva tillsyn över valfrihetssystem

enligt denna lag.

8 §

Tillsynsmyndigheten får inhämta sådana upplysningar från de upp-

handlande myndigheterna som är nödvändiga för tillsynen. Upplysningarna
ska i första hand inhämtas genom ett skriftligt förfarande. Om det på grund
av materialets omfång, brådska eller något annat förhållande är lämpligare,
får upplysningarna i stället inhämtas genom besök hos den upphandlande
myndigheten eller muntligen.

9 §

En upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplys-

ningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

background image

7

SFS 2008:962

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.