SFS 2016:572 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

160572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2008:962) om val-

frihetssystem ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera

leverantörer,

2. avser tillhandahållandet av tjänster, och
3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk

underskrift.

Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:572

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.