SFS 2016:1153 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

161153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (2008:962) om val-

frihetssystem ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa

valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som
omfattas av CPV-kod 79611000-0 eller 85000000-9 till 85323000-9 enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 2195/2002 av den 5
november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling, i
lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.
Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-kod 85311300-5,
85321000-5 eller 85322000-2.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde

har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphand-
lande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myn-
digheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda om-
råden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1153

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.