SFS 2017:754 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:962) om valfrihetssystem / SFS 2017:754 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
170754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (2008:962) om

valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av

13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:754

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.