SFS 2018:831 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

SFS2018-831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § lagen

(2008:962) om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas inte vid handläggningen av

ärenden enligt denna lag.

4 kap.
5 §
Vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den

upphandlande myndigheten tillämpas 22 § förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:831

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.