SFS 1993:924 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

SFS 1993_924 Lag om ändring i lagen (1992_1528) om offentlig upphandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:924

Utkom från trycket

den 30 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 17 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om

offentlig upphandling

dels att 1 kap. 3 och 5 §§ och 5 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i 5 kap. skall införas sex nya paragrafer, 28 — 33 §§ av

följande lydelse,

dels att en ny underrubrik skall införas före 5 kap. 28 § av följande

lydelse.

1 kap. Allmänna bestämmelser

3 § Denna lag gäller inte

1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begräns-

ningar med hänsyn till rikets säkerhet,

2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil

användning,

3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt

avtal mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för
de avtalsslutande staterna,

4. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande

stationering av militär personal, eller

5. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell

organisation.

5 § I denna lag används följande termer med den betydelse som här
anges:

Upphandling:köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprena-

der eller tjänster.

Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, be-

slutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner,
sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § samt,

1958

1

Prop. 1992/93:209, bet. 1992/93: FiU24, rskr. 1992/93:347.

background image

SFS 1993:924

såvitt avser upphandling enligt 4 kap., sådana enheter som avses i 4kap.

1 § andra stycket.

Upphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en upphandlande enhet in-

går avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad: ett bygg- eller anläggningsarbete i sin helhet, vars

resultat har en självständig funktion.

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där

ersättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller

i form av dels en sådan rätt, dels betalning.

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller till-

handahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet
tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller

flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs
under en viss period.

Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 §.
Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet

tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap.

20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare: den som lämnar anbud.
Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv

eller förhandlad upphandling.

Öppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder

vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet in-

bjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en
eller flera av dem.

5 kap. Upphandling av tjänster

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på upphandling av sådana

tjänster som inte omfattas av bestämmelserna i 2 —4 kap. Bestämmelserna

i 11 - 2 6 §§ gäller endast vid upphandling av tjänster som avses i avdelning

A i bilaga till denna lag och bestämmelserna i 27 § endast vid upphandling
av tjänster som avses i avdelning B i bilagan. För upphandling av tjänster
som avses i avdelning A12 i bilagan och görs genom formgivningstävling
gäller vidare bestämmelserna i 2 8 - 3 3 §§.

Formgivningstävling

28 § Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster el-
ler andra tjänster som avses i avdelning A12 i bilagan och genomförs i syfte
att ge arrangören möjlighet att från de tävlande förvärva en ritning eller
något annat liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd
uppgift.

Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag.

Medlemmarna i juryn skall vara oberoende av de tävlande.

29 § För upphandling som sker genom formgivningstävling gäller inte

1 kap. 19-25 §§. Vidare skall bestämmelserna i 3 0 - 3 3 §§ tillämpas en-

1959

background image

SFS 1993:924

dast på formgivningstävlingar som ingår i en upphandling av tjänster vars
värde uppgår till minst 200000 ecu, exklusive mervärdesskatt eller då den

sammanlagda prissumman uppgår till minst nämnda belopp.

30 § Arrangören skall för varje tävling fastställa tävlingsregler. Reglerna
skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på
varje tävlande.

En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal tävlande. Valet

av tävlande skall göras utan ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något
fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område.

31 § En upphandlande enhet som arrangerar en formgivningstävling
skall annonsera tävlingen. Enheten skall på begäran skicka tävlingsregler-

na till intresserade deltagare.

32 § Juryn skall utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de
regler som bestämts för tävlingen och i vad som upplysts i annonsen om
denna. Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt
att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag.

33 § En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till en tävling
och skall tilldelas vinnaren får föregås av förhandlingar utan föregående
annonsering. Om tävlingen avslutats med att juryn bedömt att fler utfö-
randen än endast ett kan komma i fråga skall förhandlingarna avse samtli-
ga bidrag.

På regeringens vägnar

ANNEWIBBLE

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1960

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.