SFS 2019:934 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

SFS2019-934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 och 7 §§ lagen (2008:962)
om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och stiftelser som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet
inte är av kommersiell karaktär, och

1. som till största delen finansieras av en kommun, en region eller en upp-

handlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, en region eller en

upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av

antalet ledamöter är utsedda av en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

7 § Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.

Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter lik-

ställas

1. beslutande församlingar i kommuner och regioner,
2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket

eller församlingar enligt 1, och

4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:934

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.