SFS 1999:309 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

990309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1 §

samt 7 kap. 5 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

2

skall ha föl-

jande lydelse.

1 kap.

2 §

Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner,

landsting och sådana andra upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §§.

För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna i

nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i
6 kap. samt 7 kap. 1–10 §§.

5 §

I denna lag används följande termer med den betydelse som här anges:

Upphandling

: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader

eller tjänster.

Upphandlande enhet

: statliga, kommunala och andra myndigheter, beslu-

tande församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag, föreningar,
samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § och, såvitt avser upphandling
enligt 4 och 6 kap., sådana enheter som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och 6
kap. 1 § tredje stycket, sammanslutningar av sådana myndigheter, beslu-
tande församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enheter
samt Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i fråga om
verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144).

Upphandlingskontrakt

: skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår

avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad

: utförande eller både projektering och utförande av ett

arbete, som kan hänföras till en verksamhet som anges i avdelning C i bila-
gan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet,
vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion.

Koncession

: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där er-

sättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller i
form av dels en sådan rätt, dels betalning.

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

2

Lagen omtryckt 1997:1068.

SFS 1999:309

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

2

SFS 1999:309

Leverantör

: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller till-

handahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet till-
handahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal

: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller

flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs un-
der en viss period.

Formgivningstävling

: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 §.

Förfrågningsunderlag

: underlag för anbud, som en upphandlande enhet

tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande

: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap.

20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare

: den som lämnar anbud.

Anbudssökande

: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller

förhandlad upphandling.

Öppen upphandling

: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

Selektiv upphandling

: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder

vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling

: upphandling där en upphandlande enhet in-

bjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en el-
ler flera av dem.

Förenklad upphandling

: upphandling där alla leverantörer har rätt att

delta, deltagande leverantörer skall lämna skriftligt anbud och den
upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling

: upphandling utan infordrande av skriftligt anbud.

6 §

Termen “upphandlande enhet“ innefattar sådana bolag, föreningar,

samfälligheter och stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det all-
männas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller
kommersiell karaktär och

1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett

landsting eller en annan upphandlande enhet, eller

2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en till-

syn av en annan upphandlande enhet, eller

3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kom-

mun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet.

4 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som

görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet
som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i

fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricks-
vatten, elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till
fasta nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller ut-

vinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande
av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med

järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

background image

3

SFS 1999:309

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller

tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikationstjänster.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen ”upp-

handlande enhet”

1. företag över vilka staten, en kommun, ett landsting eller en annan upp-

handlande enhet direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande
på det sätt som anges i 3 kap. 8 § andra stycket, och

2. företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med sådant sär-

skilt tillstånd från en myndighet som innebär att ett eller flera företag förbe-
hålls rätten att bedriva verksamheten.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen ”sär-

skilt tillstånd” dels fall då ett företag i syfte att anlägga nät eller annan an-
ordning som avses i första stycket kan utnyttja rätt till expropriation eller an-
vändning av egendom eller får placera nätutrustning på, under eller över all-
män väg, dels fall då ett företag bedriver verksamhet som avses i första
stycket 1 och levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till ett nät
som drivs av ett företag som har särskilt tillstånd från en myndighet.

För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket

gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 §.

7 kap.

5 §

Ett beslut på vilket denna lag är tillämplig får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.