SFS 2002:594 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

020594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om of-

fentlig upphandling

2

dels

att 2 kap. 7 a §, 3 kap. 11 § och 5 kap. 13 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 3, 5 och 12 §§, 4 kap. 15 §, 6 kap. 1, 2, 7 och 14 §§ samt

7 kap. 1, 2, 4 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att i lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 kap. 18 b, 19 a och 27–

29 §§ och 6 kap. 5 b och 10 a §§ samt närmast före 1 kap. 18 b och 27 §§
samt 6 kap. 10 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Denna lag gäller inte

1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt avtal

mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för de avtals-
slutande staterna,

2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande

stationering av militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell orga-

nisation.

För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämli-

gen

1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begräns-

ningar med hänsyn till rikets säkerhet och

2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil an-

vändning och som omfattas av artikel 296 i Romfördraget.

5 §

3

I denna lag används följande termer med den betydelse som här

anges:

Upphandling

: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader

eller tjänster.

1

Prop. 2001/02:142, bet. 2001/02:FiU12, rskr. 2001/02:324.

2

Lagen omtryckt 1997:1068.

3

Senaste lydelse 2000:877.

SFS 2002:594

Utkom från trycket
den 24 juni 2002

3*

SFS 2002:591–602

background image

2

SFS 2002:594

Upphandlande enhet

: statliga, kommunala och andra myndigheter, beslu-

tande församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag, föreningar,
samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § och, såvitt avser upphandling
enligt 4 och 6 kap., sådana enheter som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och
6 kap. 1 § tredje stycket, sammanslutningar av sådana myndigheter, beslu-
tande församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enheter
samt Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i fråga om
verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144).

Upphandlingskontrakt

: skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår

avseende upphandling enligt denna lag och som undertecknas av parterna
eller signeras av dem med en elektronisk signatur.

Byggentreprenad

: utförande eller både projektering och utförande av ett

arbete, som kan hänföras till en verksamhet som anges i avdelning C i bila-
gan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet,
vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion.

Koncession

: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där er-

sättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller i
form av dels en sådan rätt, dels betalning.

Leverantör

: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhan-

dahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhan-
dahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal

: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller

flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs un-
der en viss period.

Formgivningstävling

: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 § och 6 kap.

18 §.

Förfrågningsunderlag

: underlag för anbud, som en upphandlande enhet

tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande

: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap.

20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare

: den som lämnar anbud.

Anbudssökande

: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller

förhandlad upphandling eller urvalsupphandling.

Ansökningsinbjudan

: underlag varigenom den upphandlande enheten in-

bjuder leverantörer att ansöka om att få lämna anbud vid urvalsupphandling.

Öppen upphandling

: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

Selektiv upphandling

: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder

vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling

: upphandling där en upphandlande enhet inbju-

der vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller
flera av dem.

Förenklad upphandling

: upphandling där alla leverantörer har rätt att

delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande en-
heten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Urvalsupphandling

: upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka

om att få lämna anbud, den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantö-
rer att lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en
eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling

: upphandling utan krav på anbud.

background image

3

SFS 2002:594

12 §

4

Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av fö-

remålet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning till

1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. ett sådant europeiskt tekniskt godkännande av en produkts lämplighet

som gjorts av ett organ som godtagits av EES-länderna, eller

3. en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande som godta-

gits av EES-länderna och som publicerats i Europeiska gemenskapernas of-
ficiella tidning.

Den upphandlande enheten får hänvisa till kriterier för miljömärken om

kriterierna för märket har utarbetats på grundval av vetenskaplig informa-
tion.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvi-

kande bestämmelser och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten.

Särskilda kontraktsvillkor

18 b §

En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget

skall genomföras. Sådana villkor skall anges i annonsen om upphandling.

19 a §

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren

fått upplysningar som avses i 28 §.

Upplysningar

27 §

Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet

till den anbudssökande eller anbudsgivare som begär det lämna upplys-
ningar om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Upplysningar enligt
första stycket skall lämnas inom 15 dagar från det att begäran kom in. Om
beslut om leverantör och anbud fattats skall upplysningarna dock lämnas ge-
nast eller så snart det är möjligt efter det att begäran kom in.

28 §

När beslut om leverantör och anbud fattats skall den upphandlande

enheten lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare om
beslutet och skälen för det.

Sådana upplysningar skall lämnas genast eller så snart det är möjligt till

den leverantör som begär det.

29 §

Om en upphandlande enhet vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap.

har beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att göra om
upphandlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till anbuds-
givare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall under-
rätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om sitt
beslut.

4

Senaste lydelse 1997:1068.

background image

4

SFS 2002:594

4 kap.

15 §

5

En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte an-

nat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter med-

dela Europeiska gemenskapernas kommission hur upphandlingen har avslu-
tats. Därvid skall enheten ange om den har förkastat ett anbud med stöd av 1
kap. 23 § första stycket eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat bestäm-
melserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars offentliggö-
rande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen.

En upphandlande enhet som bedriver en sådan verksamhet som anges i

8 a § första stycket 1–3 skall, om en anbudssökande eller anbudsgivare
skriftligen begär det, så snart som möjligt lämna upplysningar om resultatet
av upphandlingen och skälen till att ansökan eller anbudet förkastats.

6 kap.

1 §

6

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på

1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de tröskelvär-

den som anges där,

2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och understi-

ger det tröskelvärde som anges i 5 kap.,

3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan, oavsett

värde,

4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett värde, och
5. upphandling av telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satel-

littjänster som avses i 5 kap. 1 § andra stycket 3, oavsett värde.

Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap. 1–6 §§ och 12 §

andra stycket. Vid förenklad upphandling och urvalsupphandling gäller även
1 kap. 27 och 28 §§.

Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar termen

”upphandlande enhet” de företag som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.

Vid upphandling av tjänster enligt detta kapitel för verksamhet som avses

i 4 kap. gäller 4 kap. 4 a §.

2 §

7

Upphandling skall göras genom förenklad upphandling eller urvals-

upphandling.

Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde är lågt

eller om det finns synnerliga skäl. Enheten skall vid behov fastställa riktlin-
jer för användning av direktupphandling.

5 b §

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått

upplysningar som avses i 1 kap. 28 §.

7 §

Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens

utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enhe-
ten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning,

5

Senaste lydelse 1998:1432.

6

Senaste lydelse 2000:877.

7

Senaste lydelse 2000:877.

background image

5

SFS 2002:594

som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en an-
budsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person närvara.
Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

Vid förenklad upphandling och urvalsupphandling som angetts innefatta

förhandling får försändelserna öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan
förrättning som avses i första stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller,
om det finns synnerliga skäl, allteftersom de kommer in.

Särskilda kontraktsvillkor

10 a §

En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget

skall genomföras. Sådana villkor skall anges i förfrågningsunderlaget om de
inte har angetts i annonsen med begäran om anbud eller i ansökningsinbju-
dan.

14 §

I de fall 1 kap. 28 § inte är tillämplig skall den upphandlande enheten,

när ett beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om
detta snarast möjligt.

7 kap.

1 §

8

En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada

enligt 2 § får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om
åtgärder enligt nämnda paragraf.

Vid direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas ef-

ter den tidpunkt då avtal om upphandlingen slöts.

Vid annan upphandling än direktupphandling får en ansökan enligt första

stycket inte prövas efter den tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger.
Den får dock prövas till dess att tio dagar gått från det att

1. den upphandlande enheten lämnat upplysningar som avses i 1 kap. 28 §

första stycket, eller

2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.
Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte i fråga om upp-

handling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, om regeringen föreskrivit om
undantag från bestämmelsen eller om regeringen eller den upphandlande en-
het som regeringen bestämmer beslutat om undantag från bestämmelsen i ett
enskilt fall. Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte heller i
fråga om upphandling som är absolut nödvändig att genomföra med sådan
synnerlig brådska som är orsakad av omständigheter som inte kunnat förut-
ses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten.

2 §

9

Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon

annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit
eller kan komma att lida skada, skall rätten besluta att upphandlingen skall
göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det är fråga
om en upphandling som avses i 4 kap., får rätten vid vite förbjuda den upp-
handlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att avhjälpa bristerna.

8

Senaste lydelse 1997:1068.

9

Senaste lydelse 1996:433.

background image

6

SFS 2002:594

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan

något annat har beslutats. Rätten får dock låta bli att fatta ett sådant interi-
mistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra
kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

4 §

En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den

upphandlande enheten har sitt hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 §

10

Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt som följer av 1 § andra–fjärde styckena. Väcks inte talan i tid,
är rätten till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre föreskrifter gäller för upphandlingar som påbörjats före ikraftträ-

dandet.

3. Prövningstillstånd enligt 7 kap. 4 § andra stycket krävs inte vid över-

klagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

10

Senaste lydelse 1997:1068.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.