SFS 2000:877 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

000877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 16 november 2000

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om of-

fentlig upphandling

2

dels

att 6 kap. 4 § skall upphöra att gälla,

dels

att i 2 kap. 1 och 6 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 8, 11 och 14 §§ samt

5 kap. 4, 5, 11 och 29 §§ ordet ”ecu” skall bytas ut mot ”euro”,

dels

att nuvarande 6 kap. 6 § skall betecknas 6 kap. 4 §,

dels

att 1 kap. 5 och 19 §§, 2 kap. 17 §, 3 kap. 22 §, 4 kap. 22 §, 5 kap.

24 §, 6 kap. 1–3, 5, 8, 9, 11, 13 och 15–17 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 11 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 6 kap. 2 a–2 c,

5 a, 6 och 18 §§, samt nya rubriker närmast före 6 kap. 5 och 18 §§ av föl-

jande lydelse.

1 kap.

5 §

3

I denna lag används följande termer med den betydelse som här

anges:

Upphandling

: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader

eller tjänster.

Upphandlande enhet

: statliga, kommunala och andra myndigheter, beslu-

tande församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag, föreningar,
samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § och, såvitt avser upphandling
enligt 4 och 6 kap., sådana enheter som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och 6
kap. 1 § tredje stycket, sammanslutningar av sådana myndigheter, beslu-
tande församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enheter
samt Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i fråga om
verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144).

Upphandlingskontrakt:

skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår

avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad:

utförande eller både projektering och utförande av ett

arbete, som kan hänföras till en verksamhet som anges i avdelning C i bila-

1

Prop. 1999/2000:128, bet. 2000/01:FiU8, rskr. 2000/01:25.

2

Lagen omtryckt 1997:1068.

3

Senaste lydelse 1999:309.

SFS 2000:877

Utkom från trycket
den 28 november 2000

background image

2

SFS 2000:877

gan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet,
vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion.

Koncession:

ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där er-

sättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller i
form av dels en sådan rätt, dels betalning.

Leverantör:

den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhan-

dahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhan-
dahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal

: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller

flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs

under en viss period.

Formgivningstävling

: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 § och 6 kap.

18 §.

Förfrågningsunderlag:

underlag för anbud, som en upphandlande enhet

tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande

: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap.

20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare:

den som lämnar anbud.

Anbudssökande

: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller

förhandlad upphandling eller urvalsupphandling.

Ansökningsinbjudan:

underlag varigenom den upphandlande enheten in-

bjuder leverantörer att ansöka om att få lämna anbud vid urvalsupphandling.

Öppen upphandling

: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

Selektiv upphandling:

upphandling där en upphandlande enhet inbjuder

vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling:

upphandling där en upphandlande enhet inbju-

der vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller
flera av dem.

Förenklad upphandling

: upphandling där alla leverantörer har rätt att

delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande en-
heten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Urvalsupphandling:

upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka

om att få lämna anbud och den upphandlande enheten inbjuder vissa leve-
rantörer att lämna anbud.

Direktupphandling

: upphandling utan krav på anbud.

19 §

Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte annat

följer av andra eller tredje stycket, lämnas skriftligen.

En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom elektronisk

överföring eller på annat sätt, under förutsättning att det säkerställs att inne-
hållet i anbuden inte röjs förrän dessa skall öppnas enligt 20 §. Enheten får
begära att ett sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall
lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat sätt.

Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom elektro-

nisk överföring eller på annat sätt, om de bekräftas skriftligen. Enheten får
tillåta att bekräftelsen lämnas på annat sätt. Bekräftelsen skall lämnas omgå-
ende eller, i vissa fall som anges i 2–5 kap., inom frister som anges där.

Enheten skall i en annons eller i förfrågningsunderlaget ange hur anbud

och ansökningar om att få lämna anbud får lämnas.

background image

3

SFS 2000:877

2 kap.

17 §

Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud

skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en
ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen
skickas före tidsfristens utgång enligt 15 §.

3 kap.

22 §

Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud

skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en
ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen
skickas före tidsfristens utgång enligt 20 §.

4 kap.

22 §

Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud

skall skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt
1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång
enligt 18 §.

5 kap.

24 §

Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud

skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en
ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen
skickas före tidsfristens utgång enligt 22 §.

6 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på

1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de tröskel-

värden som anges där,

2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och under-

stiger det tröskelvärde som anges i 5 kap.,

3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan, oavsett

värde,

4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett värde, och
5. upphandling av telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satel-

littjänster som avses i 5 kap. 1 § andra stycket 3, oavsett värde.

Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap. 1–6 §§.
Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar termen

”upphandlande enhet” de företag som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.

Vid upphandling av tjänster enligt detta kapitel för verksamhet som avses

i 4 kap. gäller 4 kap. 4 a §.

2 §

Upphandling skall göras genom förenklad upphandling eller urvals-

upphandling.

Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde är lågt el-

ler om det finns synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska orsakad av om-

background image

4

SFS 2000:877

ständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphand-
lande enheten. Enheten skall vid behov fastställa riktlinjer för användning av
direktupphandling.

2 a §

Vid förenklad upphandling skall den upphandlande enheten begära

anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, el-
ler annons i annan form som leder till effektiv konkurrens, om inte annat
följer av 2 b §.

2 b §

En upphandlande enhet får utan föregående annonsering begära an-

bud genom att skicka en skrivelse till endast en leverantör om

1. det vid en annonserad förenklad upphandling inte lämnats några anbud

eller inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfråg-
ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt
ändrats,

2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller

studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för
att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på

grund av ensamrätt kan levereras av endast en viss leverantör, eller

4. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, av-

sedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och
ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olä-
genheter.

2 c §

Vid urvalsupphandling skall den upphandlande enheten publicera en

ansökningsinbjudan genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt
tillgänglig.

Av inbjudan skall det framgå
1. hur en ansökan om att få lämna anbud får lämnas, och
2. den dag då ansökan senast skall ha kommit in.
Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att

bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av
det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkur-
rens skall uppnås.

Förfrågningsunderlag

3 §

En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i an-

nat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett
sådant sätt att endast en viss vara eller process kan komma i fråga.

Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns särskilda

skäl. En sådan hänvisning skall utformas så att även likvärdiga varor och
processer kan komma i fråga.

Därutöver skall det av förfrågningsunderlaget framgå om ett anbud kan

komma att antas utan föregående förhandling.

background image

5

SFS 2000:877

Former och tidsfrister för att lämna anbud och anbudsansökningar

5 §

Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte annat föl-

jer av andra eller tredje stycket, lämnas skriftligen.

En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom elektronisk

överföring eller på annat sätt, under förutsättning att det säkerställs att inne-
hållet i anbuden inte röjs förrän dessa skall öppnas enligt 7 §. Enheten får
begära att ett sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall
lämnas skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat sätt.

Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom elektro-

nisk överföring eller på annat sätt. Enheten får begära att en sådan ansökan
skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall lämnas skriftligen eller, om en-
heten tillåter det, på annat sätt.

5 a §

Anbudsgivare och anbudssökande skall ges skälig tid att lämna sina

anbud eller ansökningar. Tiden för att få lämna ansökningar om att få lämna
anbud får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansöknings-
inbjudan blev publicerad enligt 2 c §.

6 §

I annonsen enligt 2 a §, skrivelsen enligt 2 b § eller förfrågnings-

underlaget enligt 3 § skall anges

1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande.

8 §

En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssö-

kande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat up-
penbart fel i anbudet eller ansökan om att få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas eller kom-

pletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrens-
begränsning.

9 §

En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkas-
tad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen

dom,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande enheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter el-

ler skatter i det egna landet eller i Sverige, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar

om förhållanden som avses i första stycket 1–3 eller 5.

Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det

inte är onödigt, kontrollera om leverantören är

background image

6

SFS 2000:877

1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,
2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, inne-

hållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och

3. fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter.
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om för-

hållanden som avses i första och tredje styckena skall i förfrågnings-
underlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan
lämna upplysningarna.

Prövning av anbud och anbudsansökningar

11 §

En upphandlande enhet skall pröva alla de anbud och de ansökningar

om att få lämna anbud som har kommit in i rätt tid, om inte annat följer av
andra stycket eller 10 §.

Enheten får förkasta ett anbud eller en ansökan om förhållanden som

anges i 9 § första stycket föreligger.

13 §

En upphandlande enhet skall dokumentera skälen för sina beslut och

vad som i övrigt förekommit av betydelse vid upphandlingsförfarandet.
Detta gäller dock inte upphandlingar som avser lågt värde.

15 §

En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och

ansökningar om att få lämna anbud samt tillhörande beskrivningar, modeller
och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande.

16 §

Om en upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan

överstiger de tröskelvärden som anges i 4 och 5 kap. skall den upphandlande
enheten

1. tillämpa bestämmelserna i 1 kap. 12–16 §§, 4 kap. 2–4, 6, 8–10 och

13 §§ och 5 kap. 1–10 §§, samt

2. i fråga om upphandling enligt 5 kap. senast inom 48 dagar efter det att

upphandlingen avslutats skicka ett meddelande därom till Byrån för Europe-
iska gemenskapernas officiella publikationer. I meddelandet skall anges om
den upphandlande enheten godkänner att meddelandet publiceras.

I fråga om upphandling enligt 4 kap. som överstiger de tröskelvärden som

anges där skall enheten inom 60 dagar efter det att upphandlingen avslutats
skicka ett meddelande därom till Europeiska gemenskapernas kommission. I
meddelandet skall enheten ange

1. om den har tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 §,
2. de uppgifter vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs-

och konkurrensintressen, och

3. om den godkänner att meddelandet publiceras.

17 §

Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket får regeringen

föreskriva eller i enskilda fall besluta om

1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel, och
2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som är nödvän-

diga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

background image

7

SFS 2000:877

Regeringen får i föreskrifter eller i enskilda fall överlåta till en upphand-

lande enhet att själv besluta om sådana undantag som avses i första stycket.

Formgivningstävling

18 §

En upphandlande enhet får genomföra en formgivningstävling. Om

inte upphandlingen avser lågt värde skall bestämmelserna i 5 kap. 28 och
30–33 §§ tillämpas vid tävlingen.

1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 2001.
2. Trots bestämmelserna i 6 kap. 2 a och 2 b §§ får en upphandlande enhet

intill utgången av juni 2001 vid förenklad upphandling utan föregående an-
nonsering begära anbud genom att skicka skrivelser till leverantörer. Då
skall enheten, när den avväger hur omfattande utskicket av skrivelser behö-
ver vara, särskilt beakta huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 §.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.