SFS 2008:1079 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:990) om företagshypotek / SFS 2008:1079 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek
081079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2008:990) om före-

tagshypotek

dels

att 1 kap. 2 och 3 §§ samt 4 kap. 3, 12, 15, 18 och 19 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 3 a § och 5 kap.

5 §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

En näringsidkare som vill upplåta företagshypotek i sin näringsverk-

samhet har rätt att få inskrivning av ett visst belopp i verksamheten (före-
tagsinteckning). Bevis om inteckningen kallas företagsinteckningsbrev.

Ett företagsinteckningsbrev utfärdas antingen i skriftlig form

(skriftligt fö-

retagsinteckningsbrev)

eller genom registrering i inteckningsbrevsregistret

enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

(elektroniskt företags-

inteckningsbrev).

Det som sägs om näringsidkare i denna lag gäller även den som avser att

utöva näringsverksamhet men som ännu inte har påbörjat verksamheten. Om
en näringsidkare avlider, träder dödsboet i näringsidkarens ställe.

3 §

Ett företagshypotek upplåts genom att näringsidkaren överlämnar före-

tagsinteckningsbrevet som säkerhet för en fordran.

Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev ska anses ha överlämnats till bor-

genären, när borgenären eller någon som företräder honom eller henne har
registrerats som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret.

4 kap.

3 §

Vid behandlingen hos inskrivningsmyndigheten av inskrivningsären-

den tillämpas inte bestämmelserna i 10 § andra stycket, 27 och 28 §§ för-
valtningslagen (1986:223). Av 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stäm-
pelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten
ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Ansökningar och anmälningar i inskrivningsärenden ska vara skriftliga.

1

Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36.

SFS 2008:1079

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1079

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om ingivning av ansökningar och anmälningar i inskrivningsären-
den.

3 a §

I inskrivningsärenden behöver ombud inte visa upp skriftlig fullmakt

annat än om inskrivningsmyndigheten anser att det behövs.

12 §

Om det inte finns något som hindrar det, ska företagsinteckning be-

viljas och företagsinteckningsbrev utfärdas på grund av inteckningen.

Om ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas i stället för ett tidi-

gare utfärdat skriftligt företagsinteckningsbrev, förlorar det skriftliga före-
tagsinteckningsbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skriftligt företagsinteck-
ningsbrev i stället för ett tidigare utfärdat elektroniskt företagsintecknings-
brev, förlorar det elektroniska företagsinteckningsbrevet sin giltighet.

Bestämmelser om utfärdande av nytt inteckningsbrev i stället för inteck-

ningsbrev som har dödats finns i lagen (1927:85) om dödande av förkom-
men handling.

15 §

Företagsinteckningar som har inbördes lika rätt eller gäller omedel-

bart efter varandra får på ansökan av den vars egendom intecknats och efter
medgivande av företagsinteckningsbrevens innehavare föras samman till en
inteckning (sammanföring). Denna inteckning ska gälla med den förmåns-
rätt som tillkommer den av de sammanförda inteckningarna som har sämsta
rätt. Sammanföring får ske endast om inteckningarna är bestämda i samma
valuta.

Inteckningar som är införda i inteckningsbrevsregistret får sammanföras

endast om samtliga inteckningar som omfattas av åtgärden är införda i re-
gistret och har samma inteckningsbrevshavare.

En inteckning som avses i första stycket ska förklaras gälla för ett lägre

belopp än det som de sammanförda inteckningarna sammanlagt uppgår till,
om sökanden begär det och inteckningsbrevens innehavare medger det.

18 §

I fall då medgivande krävs enligt 14�17 §§ fordras att företagsinteck-

ningsbrevet lämnas in till inskrivningsmyndigheten eller, i fråga om elektro-
niskt företagsinteckningsbrev, att det finns hinder mot avregistrering enligt
9 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister och att någon begäran
om att hindret ska hävas inte har framställts.

19 §

På ansökan av den som innehar ett företagsinteckningsbrev ska inne-

havet antecknas i företagsinteckningsregistret. Om sökanden åberopar ett
skriftligt företagsinteckningsbrev och det finns anledning att anta att sökan-
den inte innehar detta, ska han eller hon föreläggas att visa upp brevet. Om
någon annan redan är antecknad som innehavare, ska inskrivningsmyndig-
heten sedan det nya innehavet har antecknats ta bort den tidigare anteck-
ningen och underrätta den vars innehav var antecknat.

En anteckning om innehav ska tas bort, om
1. den vars innehav har antecknats anmäler att innehavet har upphört, eller
2. den som innehar ett skriftligt företagsinteckningsbrev, den som är re-

gistrerad som inteckningsbrevshavare enligt lagen (2008:1075) om inteck-

background image

3

SFS 2008:1079

ningsbrevsregister eller som är att anse som inteckningsbrevshavare enligt
2 § andra stycket samma lag begär det.

5 kap.

5 §

Den som genom oriktig uppgift om behörighet att företräda någon an-

nan i ett inskrivningsärende uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar ren för-
mögenhetsskada ska ersätta skadan.

Om skadan vållas i tjänsten av en arbetstagare, ska skadan ersättas av ar-

betsgivaren.

Rätten till skadestånd faller bort om talan inte väcks inom tio år från det

att inskrivningsärendet avgjordes.

Bestämmelserna i första�tredje styckena får inte frångås om det är till

nackdel för en skadelidande.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.