SFS 1970:987

700987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2438

1970 ⬢ Nr

Nr 98 7

Lag

om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning;

given Stockholms slott den 17 de cember 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 13 § lagen (1966; 454) om företagsinteckning skall ha

nedan angivna lydelse.

13 §.2

Den som

konkursansökningen gjordes.

Inteckningshavarens rätt

okända borgenärer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Om utmätning skett före lagens ikraftträdande, gäller 13 § i sin äldre ly­

delse beträffande utmätningen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

1 Prop. 1970:142, ILU 80, rskr 451.

® �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Nr 979�987, 1 '/a "Ut. Stockholm 1971. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norslcdl & Söner

¬

background image

o

¬

background image

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.