SFS 2013:157 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2013:157 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
130157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2 En kommun får ingå avtal med en annan kommun om att uppgifter som

kommunen har enligt 5 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare eller lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare ska utföras av den andra kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177.

2 Senaste lydelse 2012:417.

SFS 2013:157

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0157.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:20 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0157.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:20 PM

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.