SFS 2013:820 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2013:820 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
130820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 7 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § samt rubri-

ken närmast före 2 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenhe-
ter ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och

järnväg och till anläggande av statlig farled krävs särskilda skäl för undantag
från kravet på anknytning.

2 kap.

Bidrag till byggande av statlig väg och järnväg och till anläggande av
statlig farled

1 §

Kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och

järnväg som staten ansvarar för. Bidrag får även lämnas till anläggande av all-
män farled som staten ansvarar för.

Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen

(1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Med an-
läggande av farled avses i denna lag att anlägga en ny farled och att i farled

1 Prop. 2012/13:153, bet. 2013/14:KU2, rskr. 2013/14:21.

2 Senaste lydelse 2012:417.

SFS 2013:820

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:820

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar av den ursprungliga anlägg-
ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.