SFS 2014:569 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2014:569 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
140569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Kommuner och landsting får lämna bidrag till utbildning och forskning

som bedrivs vid statliga universitet och högskolor eller av en enskild utbild-
ningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.

Kommuner och landsting får även lämna bidrag till inrättande och drift av

forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium som avses i rådets förordning
(EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett
konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

2.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40, rskr. 2013/14:311.

2 EGT L 206, 8.8.2009, s. 1 (Celex 32009R0723).

SFS 2014:569

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.