SFS 1970:663

700663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'Jimitj

iWlIlJs

Dl

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 663

Utkom från trycket den 15 dec. 1970

Nr 663

Lag

om vissa kommunala befogenlieter i feåga om sysselsättning

för handikappade;

given Stockholms slott den i december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Kommun får driva affärsverksamhet i syfte att bereda arbetsanställning

åt handikappade, i den mån handikappade inom kommunen icke i tillräcklig

omfattning kan beredas lämpliga anställningar på annat sätt samt under

förutsättning att

1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsätt­

ning av handikappade,

2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av den offentliga ar­

betsförmedlingen eller, efter dennas medgivande, av kommunens social­

vårdsorgan.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

Aåsso ha va Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 4 december 1970.

(L. s .)

(Inrikesdepartementet)

ERIC HOLMQVIST

^ Prop. 1970:153, KU 44, rskr 385.

¬

background image

Nr 663, Va a rk. Stockholm 1970. Kungl.Bolvtrj-^ckeriet, P. A. Norstedt & Söner

föa

pEra

fHQ

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.