SFS 1968:131

680131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 131

⬢ ag

om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet^

gwcn Slockholms slott den 10 maj 1068.

i GUSTAF ADOLF, in c d Guds n å d e, Sveriges, G ö I e s o c Ji

Vcndcs Konung, göra vetcriigt: all Vi, nicd riksdagcni, funnit

giiU förordna som följer.

Kommun far vidtaga åtgärder för uppförande och drift av lurislanJägg-

ningor i den mån det är palcallal för all främja tu ris t väsendet inom kom-

⬢o

nuincn.

Denna lag träder i Icrafl den 1 juli 1968.

Det al la som vederbör hava sig hörsamligen att e-flerrätla. Till ytterinara

visso ha va Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kung], sigill

bekräfta låtit.

Slockholms slott den 10 maj 1968.

⬢ ,

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Kommunikalionsdcparteinentet)

LENNART GEIJER

Trop. 196!>: -I1: KU 18 ; Hskr 208.

SO'�688000. Socnsh författningssamling 1068, Nr 131 och 132

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.