SFS 2016:1154 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2016:1154 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
161154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

2

En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund får

efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscen-
tralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när
nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en in-
köpscentral enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
eller 7 kap. 7 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssekto-
rerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

34 § kommunallagen (1991:900).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbör-

jats före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Senaste lydelse 2012:389.

SFS 2016:1154

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.