SFS 2019:650 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2019:650 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
SFS2019-650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

2 kap.
7 §
Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhanda-
hålla servicetjänster åt personer som fyllt 68 år.

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador,

olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 67 år före

lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:133, bet. 2019/20:SfU5, rskr. 2019/20:10.

SFS

2019:650

Publicerad
den

29 oktober 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.