SFS 1999:1176 Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk / SFS 1999:1176 Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
991176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rätt att använda finska och meänkieli hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar;

utfärdad den 9 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas hos kommunala samt statliga regionala och lokala

förvaltningsmyndigheter med ett geografiskt verksamhetsområde som helt
eller delvis omfattar förvaltningsområdet för finska och meänkieli.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet)

avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och �vertorneå kommuner.

Lagen tillämpas även hos en länsrätt, en tingsrätt, en fastighetsdomstol, en

miljödomstol eller en sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis
omfattar förvaltningsområdet.

Rätt att använda finska och meänkieli hos
förvaltningsmyndigheterna

2 §

En enskild har rätt att använda finska och meänkieli vid sina muntliga

och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet i ärenden som avser
myndighetsutövning i förhållande till honom eller henne, om ärendet har an-
knytning till förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder finska eller meänkieli i ett sådant ärende, är

myndigheten skyldig att ge muntligt svar på finska respektive meänkieli. Ett
skriftligt beslut i ett sådant ärende skall innehålla en upplysning på finska el-
ler meänkieli om att beslutet kan översättas muntligen till finska respektive
meänkieli av myndigheten på begäran av den enskilde.

Myndigheten skall även i övrigt sträva efter att bemöta finsktalande och

meänkielitalande på finska respektive meänkieli.

3 §

Förvaltningsmyndigheterna får bestämma särskilda tider och särskild

plats för finsktalandes respektive meänkielitalandes besök och telefonsam-
tal.

1

Prop. 1998/99:143, bet. 1999/2000:KU6, rskr. 1999/2000:69.

SFS 1999:1176

Utkom från trycket
den 17 december 1999

background image

2

SFS 1999:1176

Rätt att använda finska och meänkieli hos domstolarna

4 §

Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende

hos domstol har rätt att använda finska eller meänkieli under målets eller
ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till förvalt-
ningsområdet.

Rätten att använda finska och meänkieli omfattar också de domstolar dit

en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket över-
klagas.

5 §

Rätten att använda finska eller meänkieli i mål eller ärende hos dom-

stolar enligt 4 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på
finska eller meänkieli, rätt att få de handlingar som hör till målet eller ären-
det muntligen översatta till finska respektive meänkieli och rätt att vid munt-
lig förhandling inför domstolen tala finska eller meänkieli. Domstolen skall
översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är up-
penbart onödigt.

�ven i övrigt skall domstolen i sina kontakter sträva efter att bemöta

finsktalande och meänkielitalande part eller ställföreträdare för part på fin-
ska respektive meänkieli.

6 §

Den som vill använda finska eller meänkieli under ett måls eller ett

ärendes handläggning i domstol enligt 4 § skall begära detta i samband med
att målet eller ärendet inleds eller första gången parten skall yttra sig i målet
eller ärendet. Om en begäran att använda finska eller meänkieli framställs se-
nare får den avslås.

En begäran att använda finska eller meänkieli får även avslås om det är

uppenbart att den har ett otillbörligt syfte.

7 §

Om en part eller ställföreträdare för part skall få använda finska eller

meänkieli i rättegång, skall tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i
5 kap. 6�8 §§ och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50�52 §§ förvaltnings-
processlagen (1971:291).

Finska och meänkieli i förskoleverksamhet och äldreomsorg

8 §

När en kommun i förvaltningsområdet erbjuder plats i förskoleverk-

samhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), skall kommunen ge
barn vars vårdnadshavare begär det möjlighet till plats i förskoleverksamhet
där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska respektive meänkieli.

9 §

En kommun i förvaltningsområdet skall erbjuda den som begär det

möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska respektive
meänkieli.

Undantag

10 §

Om det finns särskilda skäl får regeringen föreskriva att en viss myn-

dighet som lyder under regeringen skall undantas från tillämpningen av 2 §.

background image

3

SFS 1999:1176

Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för landstingsfullmäk-
tige och för kommunfullmäktige i fråga om kommunala myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000. Den tillämpas på mål och ären-

den i domstol som anhängiggörs efter lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Kulturdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar