SFS 2002:70 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer / SFS 2002:70 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
020070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier;

utfärdad den 14 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1972:625) om stat-

ligt stöd till politiska partier

2

dels

att 14 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

11 a §

Ett parti som vid val till riksdagen har fått minst 4 procent av röst-

erna i hela landet och som vid närmast följande val till riksdagen får mindre
än 2 procent av rösterna i hela landet, är berättigat till endast hälften av det
stöd som anges i 3 och 9 §§.

14 §

3

Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Parti-

bidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

Till ansökan skall bifogas partiets årsredovisning för det senast avslutade

räkenskapsåret. Räkenskaperna skall ha granskats av en auktoriserad eller
godkänd revisor. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som
god revisionssed kräver. Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avse-
enden som nu sagts.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalning-

arna görs av Riksdagsförvaltningen kvartalsvis med en fjärdedel varje gång.
Första utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan har gjorts. Ut-
betalningarna sker till respektive partis riksorganisation. På begäran av par-
tiet kan dock kanslistödet eller del därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147.

2

Lagen omtryckt 1987:876.

3

Senaste lydelse 2000:420.

SFS 2002:70

Utkom från trycket
den 26 februari 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.