SFS 2014:118 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 2014:118 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
140118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 13 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om läns-

planer för regional transportinfrastruktur i Jönköpings, Gotlands, Skåne, Hal-
lands, Västra Götalands, �rebro och Gävleborgs län.

3 §

2

Denna lag gäller för Jönköpings läns landsting, Skåne läns landsting,

Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, �rebro läns lands-
ting och Gävleborgs läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för
8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5�10 §§ gäller i
sådant fall kommunen.

4 §

3

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige

och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och region-
styrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrel-

sen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som
sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäl-
ler i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas vid val i Jönköpings läns landsting,
Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns lands-
ting, �rebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Vid val i Gotlands
kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/13:158.

2 Senaste lydelse 2011:1193.

3 Senaste lydelse 2011:1193.

SFS 2014:118

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

2

SFS 2014:118

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.