SFS 2016:945 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

160945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 27 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om läns-

planer för regional transportinfrastruktur i Uppsala, Östergötlands, Jönkö-
pings, Kronobergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro,
Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län.

3 §

3

Denna lag gäller för Uppsala läns landsting, Östergötlands läns lands-

ting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns lands-
ting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns
landsting, Västmanlands läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Väster-
norrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns lands-
ting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det
som sägs om ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §

4

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige

och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och region-
styrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrel-

sen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som
sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäl-
ler i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas vid val i Uppsala läns landsting,
Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns
landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands
läns landsting, Örebro läns landsting, Västmanlands läns landsting, Gävle-
borgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting
och Norrbottens läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen
kommunfullmäktige användas.

1 Prop. 2015/16:176, bet. 2016/17:KU2, rskr. 2016/17:15.

2 Senaste lydelse 2014:473.

3 Senaste lydelse 2014:473.

4 Senaste lydelse 2014:473.

SFS 2016:945

Utkom från trycket
den 8 november 2016

background image

2

SFS 2016:945

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.