SFS 2018:1348 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 2018:1348 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
SFS2018-1348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-

ansvar i vissa län
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt 1 och 3�10 §§ ska ha följande

lydelse.

Lag om regionalt utvecklingsansvar
1 §
2 I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om

länsplaner för regional transportinfrastruktur.

3 §3 Denna lag gäller för landstingen. Lagen gäller också, med undantag

för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5�10 §§

gäller i sådant fall kommunen.

4 §4 Ett landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstings-

styrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det

som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstings-

styrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommun-

styrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det

som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommun-

styrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas vid val i landstinget. Vid val i

Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

5 §5 Ett landsting ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna

insatser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om

användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten

av det regionala tillväxtarbetet.

6 § Ett landsting får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfonds-

program.

1

Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418.

2

Senaste lydelse 2016:945.

3

Senaste lydelse 2016:945.

4

Senaste lydelse 2016:945.

5

Senaste lydelse 2017:758.

SFS 2018:1348

Publicerad

den 2 juli 2018

background image

2

SFS 2018:1348

7 § Ett landsting ska upprätta och fastställa länsplaner för regional trans-

portinfrastruktur.

8 § Ett landsting ska samverka med

1. länets kommuner, och

2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

9 § Ett landsting ska samråda med företrädare för berörda organisationer

och näringslivet i länet.

10 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den

strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verk-

samhetsområden lämna landstinget det biträde som det behöver för regionalt

tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också

löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter

som har betydelse för länets utveckling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.