SFS 1997:224 Lag om ändring i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning

SFS 1997_224 Lag om ändring i lagen (1996_1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning;

SFS 1997:224
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1-4 §§ lagen (1996:1414) om för-

söksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall ha följande ly-
delse.

1 § Under tiden den 1 juli 1997-31 december 2002 skall det enligt bestäm-

melserna i denna lag genomföras en försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län.

Under tiden den 1 januari 1999-31 december 2002 skall en sådan försöks-

verksamhet genomföras även i Västra Götalands län.

2 § I försökslänen skall ett regionalt självstyrelseorgan

1. från och med den 1 juli 1997 från länsstyrelsen överta ansvaret för det

sektorsövergripande arbetet med att utarbeta en strategi för länets långsiktiga
utveckling enligt 7 § förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsar-

bete (det regionala utvecklingsansvaret),

2. från och med den 1 juli 1997 från länsstyrelsen överta ansvaret för frå-

gor om länsplaner för regional transportinfrastruktur,

3. från och med den 1 juli 1998 från Statens kulturråd överta befogenheten

att besluta om fördelningen av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner
enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen, samt

4. från och med den 1 januari 1998 besluta om användningen av regional-

politiska och andra utvecklingsmedel enligt vad som närmare föreskrivs av
regeringen.

I Västra Götalands län skall det regionala självstyrelseorganet endast

överta uppgifterna enligt första stycket 1, 2 och 4. Detta skall ske från och
med den 1 januari 1999.

Regeringen får besluta att överföringen av en uppgift skall ske vid en se-

nare tidpunkt än vad som sägs i första och andra styckena.

1

Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228.

384

background image

3 § Med regionalt självstyrelseorgan avses i denna lag

1. i Kalmar län det regionförbund som bildas enligt lagen (1996:1415) om

försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län,

2. i Gotlands län Gotlands kommun,
3. i Skåne län under tiden den 1 juli 1997-31 december 1998 det region-

förbund som bildas enligt lagen om försöksverksamhet med regionförbund i
Kalmar län och Skåne län och under tiden den 1 januari 1999-31 december
2002 landstinget, samt

4. i Västra Götalands län landstinget.

4 § Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting får besluta att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället skall betecknas re-
gionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vad som sägs i lag eller annan författning om landstingsfullmäktige och

landstingsstyrelsen gäller i sådant fall för regionfullmäktige och regionsty-
relsen.

SFS 1997:224

385

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket 2 den 1 juli 1997,

och i övrigt den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.