SFS 2019:944 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

SFS2019-944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-

ansvar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3–10 §§ lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar2 ska ha följande lydelse.

3 §3 Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag
för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5–10 §§ gäller
i sådant fall kommunen.

4 §4 Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det
som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrel-
sen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun

ska dock beteckningen kommunfullmäktige användas.

5 §5 En region ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna

insatser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om

användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten

av det regionala tillväxtarbetet.

6 §6 En region får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfonds-
program.

7 §7 En region ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transport-
infrastruktur.

8 §8 En region ska samverka med

1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2018:1348.

3 Senaste lydelse 2018:1348.

4 Senaste lydelse 2018:1348. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2018:1348.

6 Senaste lydelse 2018:1348.

7 Senaste lydelse 2018:1348.

8 Senaste lydelse 2018:1348.

SFS

2019:944

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:944

9 §9 En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och
näringslivet i länet.

10 §10 Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta
den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksam-

hetsområden lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt
tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också
löpande informera regionen om pågående och planerade verksamheter som
har betydelse för länets utveckling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2018:1348.

10 Senaste lydelse 2018:1348.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.