SFS 2022:1090 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 2022:1090 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
SFS2022-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:630) om regionalt

utvecklingsansvar

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar2 ska ha följande lydelse.

5 §3 En region ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna

insatser för genomförandet av strategin,

2. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörj-

ningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov
inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt,

3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om

användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten

av det regionala tillväxtarbetet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:159, bet. 2021/22:UbU25, rskr. 2021/22:411.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2018:1348.
3 Senaste lydelse 2019:944.

SFS

2022:1090

Publicerad
den

29 juni 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.