SFS 2010:630 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

100630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde och definitioner

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om

länsplaner för regional transportinfrastruktur i Gotlands, Skåne, Hallands
och Västra Götalands län.

2 §

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en

hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 §

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och

Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 4 §
och 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting gäller i
sådant fall kommunen.

4 §

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäkti-

ge och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och region-
styrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas.

Regionalt tillväxtarbete

5 §

De landsting som avses i denna lag ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna in-

satser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) besluta om

användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten

av det regionala tillväxtarbetet.

1 Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324.

SFS 2010:630

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:630

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6 §

De landsting som avses i denna lag får utföra uppgifter inom ramen för

EU:s strukturfondsprogram.

Transportinfrastruktur

7 §

De landsting som avses i denna lag ska upprätta och fastställa läns-

planer för regional transportinfrastruktur.

Samverkan och samråd

8 §

De landsting som avses i denna lag ska samverka med

1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

9 §

De landsting som avses i denna lag ska samråda med företrädare för

berörda organisationer och näringslivet i länet.

Statliga myndigheter

10 §

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den

strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksam-

hetsområden lämna de landsting som avses i denna lag det biträde som de
behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplane-
ring. De ska också löpande informera de landsting som avses i denna lag om
pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveck-
ling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.