SFS 2012:888 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

120888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:745) med

instruktion för Riksdagsförvaltningen

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

1 §

Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift

att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska
1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, ut-

skottens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamö-
terna och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges

i 9 kap. 4 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU samt handlägga

ärenden om riksdagens internationella kontakter, och

4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och

Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndig-

heter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a) Partibidragsnämnden,
b) Riksdagens arvodesnämnd,
c) Statsrådsarvodesnämnden,
d) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
e) Riksdagens överklagandenämnd,
f) Valprövningsnämnden och
g) Riksdagens ansvarsnämnd.

2 §

Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet

1. upprätta förslag till anslag på statens budget för riksdagen och

Riksdagsförvaltningen,

2. utfärda anvisningar för utarbetandet av förslag till anslag på statens

budget för riksdagens myndigheter utom Riksbanken,

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

SFS 2012:888

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:888

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. upprätta anslagsdirektiv för var och en av riksdagens myndigheter,

utom Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive myn-
dighet med anledning av riksdagens beslut om statens budget,

4. besluta i frågor om ekonomiska förmåner enligt lagen (1994:1065) om

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter respektive den upphävda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,

5. ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och

arvodesberättigade hos Riksdagsförvaltningen, riksdagens nämnder och
övriga riksdagsorgan samt svara för hanteringen av pensioner och andra för-
måner till dessa och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa när det gäller riksdagens myndigheter samt företräda riks-
dagens myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som
har slutits av Riksdagsförvaltningen,

7. svara för de utbetalningar som följer av beslut av riksdagens nämnd-

myndigheter, om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till Riksdags-
förvaltningen samt

8. utföra övriga ekonomiadministrativa uppgifter för riksdagens nämnd-

myndigheter.

Riksdagsförvaltningen ska ge riksdagens myndigheter möjlighet att fram-

föra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive myn-
dighet.

Riksdagsförvaltningen får till en av riksdagens myndigheter överlämna

handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för den myndigheten.

Riksdagsförvaltningen ska bereda riksdagens nämndmyndigheter tillfälle

att lämna synpunkter på behovet av resurser.

7 a §

Riksdagsförvaltningen ska träffa en överenskommelse med var och

en av riksdagens nämndmyndigheter om förvaltningens kanslistöd till
nämndmyndigheten.

Riksdagsförvaltningen får efter samråd med nämndmyndigheten träffa

överenskommelse med en annan myndighet under riksdagen om att den
myndigheten ska lämna kanslistöd till nämndmyndigheten. En sådan över-
enskommelse får även träffas med en domstol eller en förvaltningsmyndig-
het under regeringen.

När Riksdagsförvaltningen lämnar kanslistöd till en nämndmyndighet ska

förvaltningen beakta nämndens intresse av oberoende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.