SFS 2014:807 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen / SFS 2014:807 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
140807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:745) med

instruktion för Riksdagsförvaltningen

dels att 1 och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det införs en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift

att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska
1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskot-

tens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamöterna och
partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges i

14 kap. 2 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och
4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och Riks-

dagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndig-

heter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,
b. Riksdagens arvodesnämnd,
c. Statsrådsarvodesnämnden,
d. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
e. Riksdagens överklagandenämnd,
f. Valprövningsnämnden och
g. Riksdagens ansvarsnämnd.

10 a §

Riksdagsstyrelsen får meddela föreskrifter om utskottens och EU-

nämndens utrikesresor.

24 §

Riksdagsdirektören väljs och entledigas av riksdagen enligt bestäm-

melser i riksdagsordningen.

Annan personal anställs av Riksdagsförvaltningen.

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2012:888.

SFS 2014:807

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:807

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.