SFS 2016:1096 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

161096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 7, 10 och 11 §§ lagen (2011:745)

med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

4 §

Riksdagsförvaltningen får inom myndighetens fastigheter upplåta

lägenheter och lokaler. För sådana upplåtelser får avgifter tas ut. Avgifterna
ska beräknas på marknadsmässiga grunder.

Riksdagsförvaltningen får även inom sitt verksamhetsområde tillhanda-

hålla varor och tjänster för vilka avgifter får tas ut. Riksdagsförvaltningen be-
stämmer avgifternas storlek.

7 §

Riksdagsförvaltningen får

1. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av centrala kollek-

tivavtal som Riksdagsförvaltningen ingått,

2. meddela personaladministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagens myn-

digheter utom Riksrevisionen,

3. meddela föreskrifter om att endast den som är svensk medborgare får ha

en viss anställning vid Riksdagsförvaltningen, och

4. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter utöver vad som följer

av punkterna 1–3.

10 §

Styrelsen beslutar om

1. framställningar och redogörelser till riksdagen,
2. Riksdagsförvaltningens årsredovisning och förslag till budget för riksda-

gen och Riksdagsförvaltningen,

3. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över Riksdagsför-

valtningens verksamhet och den redovisning som styrelsen ska lämna till riks-
dagen enligt 9 kap. 6 § lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministra-
tion för riksdagens myndigheter,

4. Riksdagsförvaltningens arbetsordning och verksamhetsplan,
5. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas

av Riksdagsförvaltningen och som inte enligt 21 § får meddelas av riksdags-
direktören,

6. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, av-

brytande av andra förhandlingar än förhandlingar i tvister om avtal, lockouter

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39.

SFS 2016:1096

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1096

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

eller andra stridsåtgärder samt andra förhandlingsfrågor som är av principiell
natur eller har större ekonomisk betydelse eller är gemensamma för riksda-
gens myndigheter,

7. anställning av en biträdande riksdagsdirektör, avdelningschefer, chefer

för utskottskanslier och en chef för EU-nämndens kansli,

8. lön och andra anställningsförmåner för riksdagsdirektören, och
9. sådana frågor som är av större vikt eller principiell betydelse eller som

riksdagsdirektören hänskjuter till styrelsen.

11 §

Bestämmelser om styrelsens ansvar för internrevision och intern styr-

ning och kontroll finns i lagen (2016:1097) om budget och ekonomiadmini-
stration för riksdagens myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.