SFS 2017:1158 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

171158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2011:745) med instruk-

tion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

4 §

2

Riksdagsförvaltningen får inom myndighetens fastigheter upplåta

lägenheter och lokaler. Riksdagsförvaltningen får även ingå hyresavtal avse-
ende lägenheter i syfte att upplåta dessa. För upplåtelser av lägenheter och
lokaler får hyra tas ut. Hyran ska, om inte annat följer av 12 kap. jordabalken,
beräknas på marknadsmässiga grunder.

Riksdagsförvaltningen får även inom sitt verksamhetsområde tillhanda-

hålla varor och tjänster för vilka avgifter får tas ut. Riksdagsförvaltningen be-
stämmer avgifternas storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2016/17:RS5, bet. 2017/18:KU8, rskr. 2017/18:53.

2 Senaste lydelse 2016:1096.

SFS 2017:1158

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.