SFS 2018:683 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS2018-683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för

Riksdagsförvaltningen
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2011:745) med instruktion

för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

1 §2 Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift

att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska

1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, ut-

skottens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsleda-

möterna och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som

anges i 14 kap. 2 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och

4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och

Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndig-

heter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,

b. Riksdagens arvodesnämnd,

c. Statsrådsarvodesnämnden,

d. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner,

e. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,

f. Riksdagens överklagandenämnd,

g. Valprövningsnämnden, och

h. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

2

Senaste lydelse 2014:807.

SFS 2018:683

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.