SFS 2018:849 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS2018-849.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för

Riksdagsförvaltningen
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (2011:745) med

instruktion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

13 § Riksdagsstyrelsen är beslutsför när ordföranden och därutöver minst

sex ledamöter är närvarande.

Vid omröstning tillämpas 28 och 29 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:849

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.