SFS 2020:110 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS2020-110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för

Riksdagsförvaltningen

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2011:745) med instruktion
för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

1 §2 Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift
att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska
1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskott-

ens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamöterna
och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges

i 14 kap. 2 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och
4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och

Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndig-

heter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,
b. Riksdagens arvodesnämnd,
c. Statsrådsarvodesnämnden,
d. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner,

e. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,
f. Riksdagens överklagandenämnd,
g. Valprövningsnämnden, och
h. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2018:683.

SFS 2020:

110

Publicerad
den

11 mars 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.