SFS 2021:1122 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

SFS2021-1122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för

Riksdagens arvodesnämnd

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 11 §§ lagen (2012:883) med
instruktion för Riksdagens arvodesnämnd ska ha följande lydelse.

1 §2 Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med

1. 3 kap. l § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

fastställa det belopp per månad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 3 kap. 11–17 §§ samma lag besluta om återbetalning av arvode,
3. 12 kap. 26–27 §§ samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och

efterlevandeskydd,

4. 13 kap. 22–23 §§ samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställ-

ningsstöd och efterlevandeskydd,

5. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomst-
garanti och

6. 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på

nytt.

Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

11 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas
i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats
anslaget om beslutet.

Nämnden ska genast underrätta Riksdagsförvaltningen och Statens tjänste-

pensionsverk om beslut om återbetalning av arvode, om jämkning av inkomst-
garanti och om utbetalning på nytt av inkomstgaranti.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.
2 Senaste lydelse 2016:1115.

SFS 2021:

1122

Publicerad
den

1 december 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.