SFS 2011:745 Lag med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen / SFS 2011:745 Lag med instruktion för Riksdagsförvaltningen
110745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Uppgifter

1 §

Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift

att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska
1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskot-

tens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamöterna
och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges

i 9 kap. 4 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU samt handlägga

ärenden om riksdagens internationella kontakter, och

4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och Riks-

dagsförvaltningen disponerar.

2 §

Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet

1. upprätta förslag till anslag på statens budget för riksdagen och Riks-

dagsförvaltningen,

2. utfärda anvisningar för utarbetandet av förslag till anslag på statens

budget för riksdagens myndigheter utom Riksbanken,

3. upprätta anslagsdirektiv för var och en av riksdagens myndigheter,

utom Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive myn-
dighet med anledning av riksdagens beslut om statens budget,

4. besluta i frågor om ekonomiska förmåner enligt lagen (1994:1065) om

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter respektive den upphävda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,

5. ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och

arvodesberättigade hos Riksdagsförvaltningen, riksdagens nämnder och öv-
riga riksdagsorgan samt svara för hanteringen av pensioner och andra förmå-
ner till dessa och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa när det gäller riksdagens myndigheter samt företräda riks-

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

SFS 2011:745

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:745

dagens myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som
har slutits av Riksdagsförvaltningen.

Riksdagsförvaltningen ska ge riksdagens myndigheter möjlighet att fram-

föra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive myn-
dighet.

Riksdagsförvaltningen får till en av riksdagens myndigheter överlämna

handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för den myndigheten.

3 §

Riksdagsförvaltningen ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav

samt svara för säkerheten och krisberedskapen i riksdagen.

4 §

Riksdagsförvaltningen får

1. inom myndighetens fastigheter upplåta lägenheter och lokaler,
2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla varor och tjänster för vilka

avgifter får tas ut.

Riksdagsförvaltningen bestämmer avgifternas storlek.

5 §

Riksdagsförvaltningen får delta i internationellt biståndsarbete inom

det parlamentariska området.

6 §

Riksdagsförvaltningen får överlämna en uppgift att handlägga frågor

som anges i 2 § första stycket 4 till en annan myndighet. Vad som sägs om
Riksdagsförvaltningen ska i sådant fall gälla den myndigheten när det gäller
det som föreskrivs i

� 8 kap. och 13 kap. 22�26 §§ lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor

för riksdagens ledamöter, och

� 9 kap. 18�22 §§ den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

7 §

Riksdagsförvaltningen får

1. meddela ekonomiadministrativa föreskrifter enligt 46 § lagen

(2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdags-
förvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen för riksdagens
myndigheter utom Riksbanken och Riksrevisionen,

2. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av centrala kol-

lektivavtal som Riksdagsförvaltningen ingått,

3. meddela personaladministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagens

myndigheter utom Riksrevisionen,

4. meddela föreskrifter om att endast den som är svensk medborgare får

ha en viss anställning vid Riksdagsförvaltningen, och

5. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter utöver vad som föl-

jer av punkterna 1�4.

Myndighetens ledning

8 §

Riksdagsförvaltningen leds av en styrelse. Bestämmelser om val av le-

damöter och om ordförande i riksdagsstyrelsen finns i riksdagsordningen.

background image

3

SFS 2011:745

Styrelsens ansvar

9 §

Styrelsen ansvarar inför riksdagen för verksamheten och ska se till att

den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillför-
litligt och rättvisande sätt samt att Riksdagsförvaltningen hushållar väl med
statens medel.

10 §

Styrelsen beslutar om

1. framställningar och redogörelser till riksdagen,
2. Riksdagsförvaltningens årsredovisning och förslag till budget för riks-

dagen och Riksdagsförvaltningen,

3. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över Riksdags-

förvaltningens verksamhet och den redovisning som styrelsen ska lämna till
riksdagen enligt 44 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestäm-
melser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riks-
revisionen,

4. Riksdagsförvaltningens arbetsordning och verksamhetsplan,
5. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas

av Riksdagsförvaltningen och som inte enligt 21 § får meddelas av riksdags-
direktören,

6. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, av-

brytande av andra förhandlingar än förhandlingar i tvister om avtal, lockou-
ter eller andra stridsåtgärder samt andra förhandlingsfrågor som är av princi-
piell natur eller har större ekonomisk betydelse eller är gemensamma för
riksdagens myndigheter,

7. anställning av en biträdande riksdagsdirektör, avdelningschefer, chefer

för utskottskanslier och en chef för EU-nämndens kansli,

8. lön och andra anställningsförmåner för riksdagsdirektören, och
9. sådana frågor som är av större vikt eller principiell betydelse eller som

riksdagsdirektören hänskjuter till styrelsen.

11 §

Bestämmelser om styrelsens ansvar för internrevision finns i lagen

(2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdags-
förvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Styrelsens arbetsformer

12 §

Bestämmelser om riksdagsstyrelsens sammansättning finns i riks-

dagsordningen.

13 §

Riksdagsstyrelsen är beslutsför när ordföranden och därutöver minst

sex ledamöter är närvarande.

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 § förvaltningslagen

(1986:223).

Ledamotsrådet

14 §

Riksdagsstyrelsen utser för valperioden ett råd för beredning av leda-

motsnära frågor.

background image

4

SFS 2011:745

I ledamotsrådet ska en representant för varje partigrupp ingå. Riksdagssty-

relsen utser även ersättare för ledamöterna i rådet.

Ledamotsrådet sammanträder på kallelse av riksdagsdirektören.

15 §

Innan riksdagsdirektören avgör ett ärende av större vikt eller principi-

ell betydelse för riksdagens ledamöter ska han eller hon samråda med leda-
motsrådet.

Om två eller flera ledamöter i rådet är emot riksdagsdirektörens förslag till

avgörande av ett förelagt ärende ska riksdagsdirektören hänskjuta ärendet till
riksdagsstyrelsen för beslut.

Delegering

16 §

�renden som inte enligt 10 och 25 §§ ska beslutas av riksdagsstyrel-

sen eller personalansvarsnämnden beslutas av riksdagsdirektören eller, om
inte riksdagsstyrelsen bestämt något annat, av den som riksdagsdirektören
utser.

17 §

Riksdagsstyrelsen får överlåta till riksdagsdirektören att avgöra ären-

den som avses i 10 § 7.

Riksdagsstyrelsen får även överlåta till riksdagsdirektören att avgöra ären-

den som avses i 10 § 3 och 6 samt vidta åtgärder med anledning av internre-
visionens redovisning och revisionsplan när styrelsens beslut inte utan olä-
genhet kan avvaktas.

Sådana beslut ska anmälas för styrelsen vid dess nästkommande samman-

träde.

Riksdagsdirektörens ansvar inför styrelsen

18 §

Riksdagsdirektören är chef för Riksdagsförvaltningen. Riksdagsdi-

rektören ansvarar inför styrelsen och ska svara för den löpande verksamhe-
ten enligt de direktiv som styrelsen beslutar.

Riksdagsdirektören ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, för-

se styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

19 §

När riksdagsdirektören inte är i tjänst eller är på tjänsteresa ska upp-

gifterna som chef för Riksdagsförvaltningen i första hand skötas av den
biträdande riksdagsdirektören och i andra hand av en tjänsteman inom Riks-
dagsförvaltningen som riksdagsdirektören utsett efter samråd med talman-
nen.

Den biträdande riksdagsdirektören ersätter även i övrigt riksdagsdirektö-

ren i den utsträckning som riksdagsdirektören bestämmer.

Riksdagsdirektörens uppgifter

20 §

Riksdagsdirektören ska förutom att svara för den löpande verksamhe-

ten även

1. fortlöpande följa upp och pröva Riksdagsförvaltningens verksamhet

och konsekvenserna av de föreskrifter och särskilda beslut som rör verksam-
heten samt vidta de åtgärder som behövs,

background image

5

SFS 2011:745

2. se till att riksdagsledamöternas, allmänhetens och andras kontakter med

Riksdagsförvaltningen underlättas genom en god service och tillgänglighet,
genom information och genom ett vårdat, enkelt och begripligt språk i Riks-
dagsförvaltningens skrivelser och beslut,

3. verka för att Riksdagsförvaltningen genom samverkan med andra stat-

liga myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för
staten som helhet.

21 §

Riksdagsdirektören får föreskriva och för särskilda fall besluta om

Riksdagsförvaltningens organisation i de delar detta inte är reglerat i riks-
dagsordningen eller annan författning.

22 §

Riksdagsdirektören ska svara för Riksdagsförvaltningens arbetsgivar-

politik enligt 23 § och företräda Riksdagsförvaltningen som arbetsgivare.

Riksdagsförvaltningens arbetsgivarpolitik

23 §

Riksdagsförvaltningen ska

1. se till att de anställda är väl förtrogna med myndighetens uppdrag,
2. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställ-

das kompetens och erfarenhet, och

3. verka för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för mångfald i

arbetslivet.

Anställningar och uppdrag

24 §

Riksdagsdirektören väljs av riksdagen enligt bestämmelser i riksdags-

ordningen.

Annan personal anställs av Riksdagsförvaltningen.

Personalansvarsnämnd

25 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Riksdagsförvaltningens personalansvarsnämnd prövar följande frågor när

det gäller anställda i Riksdagsförvaltningen:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.
Riksdagsdirektören är ordförande i personalansvarsnämnden.
Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter om nämndens samman-

sättning i övrigt och om dess verksamhet.

26 §

Personalansvarsnämnden är beslutsför när ordföranden och minst

hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

background image

6

SFS 2011:745

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

�rendenas handläggning

27 §

�rendena ska avgöras efter föredragning.

Riksdagsförvaltningen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut be-

stämma att ärenden som avgörs av någon annan än riksdagsdirektören inte
behöver föredras.

Riksdagsdirektören får utan föredragning fatta sådana beslut som inte kan

skjutas upp till dess att man har hunnit att föredra ärendet.

28 §

För varje beslut i ett ärende ska det upprättas en handling som visar

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som fattat beslutet,
4. vem som varit föredragande, och
5. vem som varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i av-

görandet.

Protokoll ska föras när det förekommer skiljaktiga meningar eller när pro-

tokoll behövs av någon annan orsak.

Om en skiljaktig mening finns ska den alltid anges när en underrättelse

lämnas om innehållet i ett beslut fattat av Riksdagsförvaltningen.

Riksdagsförvaltningens rätt att företräda staten vid domstol

29 §

Inom sitt verksamhetsområde företräder Riksdagsförvaltningen staten

vid domstol.

Riksdagsförvaltningen får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett om-

bud att föra Riksdagsförvaltningens talan.

�verklagande

30 §

Bestämmelser om överklagande av beslut av Riksdagsförvaltningen

finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riks-
dagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 då lagen (2000:419) med instruk-

tion för riksdagsförvaltningen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.