SFS 2011:745 Lag med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen / SFS 2011:745 Lag med instruktion för Riksdagsförvaltningen
110745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>med instruktion f�r Riksdagsf�rvaltningen;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksdagsf�rvaltningen �r en myndighet under riksdagen med uppgift</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">att bitr�da riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Riksdagsf�rvaltningen ska<br/>1. tillhandah�lla resurser och service f�r talmannens, kammarens, utskot-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tens och �vriga riksdagsorgans verksamhet samt f�r riksdagsledam�terna<br/>och partikanslierna,</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. svara f�r de myndighetsfunktioner och f�rvaltningsuppgifter som anges</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">i 9 kap. 4 � riksdagsordningen,</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. informera om riksdagens arbete och fr�gor som r�r EU samt handl�gga</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�renden om riksdagens internationella kontakter, och</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. v�rda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och Riks-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dagsf�rvaltningen disponerar.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksdagsf�rvaltningen ska om annat inte �r s�rskilt f�reskrivet</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppr�tta f�rslag till anslag p� statens budget f�r riksdagen och Riks-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dagsf�rvaltningen,</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utf�rda anvisningar f�r utarbetandet av f�rslag till anslag p� statens</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">budget f�r riksdagens myndigheter utom Riksbanken,</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. uppr�tta anslagsdirektiv f�r var och en av riksdagens myndigheter,</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">utom Riksbanken, �ver de finansiella villkor som g�ller f�r respektive myn-<br/>dighet med anledning av riksdagens beslut om statens budget, </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. besluta i fr�gor om ekonomiska f�rm�ner enligt lagen (1994:1065) om</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ekonomiska villkor f�r riksdagens ledam�ter respektive den upph�vda lagen<br/>(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet,</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. ansvara f�r l�ner, arvoden och andra ers�ttningar till arbetstagare och</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">arvodesber�ttigade hos Riksdagsf�rvaltningen, riksdagens n�mnder och �v-<br/>riga riksdagsorgan samt svara f�r hanteringen av pensioner och andra f�rm�-<br/>ner till dessa och deras efterlevande, </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. ing� centrala kollektivavtal samt i �vrigt ut�va arbetsgivarens befogen-</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">heter enligt dessa n�r det g�ller riksdagens myndigheter samt f�retr�da riks-</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:745</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:745</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">dagens myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som<br/>har slutits av Riksdagsf�rvaltningen. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen ska ge riksdagens myndigheter m�jlighet att fram-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�ra sina synpunkter p� f�rhandlingsfr�gor som direkt ber�r respektive myn-<br/>dighet.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen f�r till en av riksdagens myndigheter �verl�mna</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">handl�ggningen av en avtalsfr�ga som �r av betydelse f�r den myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen ska i sin verksamhet beakta totalf�rsvarets krav</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samt svara f�r s�kerheten och krisberedskapen i riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen f�r</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. inom myndighetens fastigheter uppl�ta l�genheter och lokaler,<br/>2. inom sitt verksamhetsomr�de tillhandah�lla varor och tj�nster f�r vilka</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">avgifter f�r tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen best�mmer avgifternas storlek.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen f�r delta i internationellt bist�ndsarbete inom</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">det parlamentariska omr�det.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen f�r �verl�mna en uppgift att handl�gga fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som anges i 2 � f�rsta stycket 4 till en annan myndighet. Vad som s�gs om<br/>Riksdagsf�rvaltningen ska i s�dant fall g�lla den myndigheten n�r det g�ller<br/>det som f�reskrivs i</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> 8 kap. och 13 kap. 2226 �� lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r riksdagens ledam�ter, och</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> 9 kap. 1822 �� den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen f�r</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. meddela ekonomiadministrativa f�reskrifter enligt 46 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">(2006:999) med ekonomiadministrativa best�mmelser m.m. f�r Riksdags-<br/>f�rvaltningen, Riksdagens ombudsm�n och Riksrevisionen f�r riksdagens<br/>myndigheter utom Riksbanken och Riksrevisionen, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r till�mpningen av centrala kol-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lektivavtal som Riksdagsf�rvaltningen ing�tt, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. meddela personaladministrativa f�reskrifter i �vrigt f�r riksdagens</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheter utom Riksrevisionen,</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. meddela f�reskrifter om att endast den som �r svensk medborgare f�r</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ha en viss anst�llning vid Riksdagsf�rvaltningen, och</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. inom sitt verksamhetsomr�de meddela f�reskrifter ut�ver vad som f�l-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">jer av punkterna 14.</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Myndighetens ledning </b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen leds av en styrelse. Best�mmelser om val av le-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dam�ter och om ordf�rande i riksdagsstyrelsen finns i riksdagsordningen.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:745</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Styrelsens ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Styrelsen ansvarar inf�r riksdagen f�r verksamheten och ska se till att</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt, att den redovisas p� ett tillf�r-<br/>litligt och r�ttvisande s�tt samt att Riksdagsf�rvaltningen hush�llar v�l med<br/>statens medel.</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Styrelsen<b> </b>beslutar om</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. framst�llningar och redog�relser till riksdagen,<br/>2. Riksdagsf�rvaltningens �rsredovisning och f�rslag till budget f�r riks-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dagen och Riksdagsf�rvaltningen,</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. �tg�rder med anledning av Riksrevisionens rapporter �ver Riksdags-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rvaltningens verksamhet och den redovisning som styrelsen ska l�mna till<br/>riksdagen enligt 44 � lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa best�m-<br/>melser m.m. f�r Riksdagsf�rvaltningen, Riksdagens ombudsm�n och Riks-<br/>revisionen, </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">4. Riksdagsf�rvaltningens arbetsordning och verksamhetsplan,<br/>5. f�reskrifter som enligt denna lag eller andra f�rfattningar f�r meddelas</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">av Riksdagsf�rvaltningen och som inte enligt 21 � f�r meddelas av riksdags-<br/>direkt�ren,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, av-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">brytande av andra f�rhandlingar �n f�rhandlingar i tvister om avtal, lockou-<br/>ter eller andra strids�tg�rder samt andra f�rhandlingsfr�gor som �r av princi-<br/>piell natur eller har st�rre ekonomisk betydelse eller �r gemensamma f�r<br/>riksdagens myndigheter, </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. anst�llning av en bitr�dande riksdagsdirekt�r, avdelningschefer, chefer</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r utskottskanslier och en chef f�r EU-n�mndens kansli,</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">8. l�n och andra anst�llningsf�rm�ner f�r riksdagsdirekt�ren, och<br/>9. s�dana fr�gor som �r av st�rre vikt eller principiell betydelse eller som</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">riksdagsdirekt�ren h�nskjuter till styrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om styrelsens ansvar f�r internrevision finns i lagen</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">(2006:999) med ekonomiadministrativa best�mmelser m.m. f�r Riksdags-<br/>f�rvaltningen, Riksdagens ombudsm�n och Riksrevisionen.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Styrelsens arbetsformer</b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om riksdagsstyrelsens sammans�ttning finns i riks-</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dagsordningen.</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:865px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagsstyrelsen �r beslutsf�r n�r ordf�randen och d�rut�ver minst</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sex ledam�ter �r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid omr�stning till�mpas best�mmelserna i 18 � f�rvaltningslagen</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(1986:223).</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ledamotsr�det</b></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagsstyrelsen utser f�r valperioden ett r�d f�r beredning av leda-</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">motsn�ra fr�gor.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:745</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I ledamotsr�det ska en representant f�r varje partigrupp ing�. Riksdagssty-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">relsen utser �ven ers�ttare f�r ledam�terna i r�det. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ledamotsr�det sammantr�der p� kallelse av riksdagsdirekt�ren.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Innan riksdagsdirekt�ren avg�r ett �rende av st�rre vikt eller principi-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">ell betydelse f�r riksdagens ledam�ter ska han eller hon samr�da med leda-<br/>motsr�det.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Om tv� eller flera ledam�ter i r�det �r emot riksdagsdirekt�rens f�rslag till</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">avg�rande av ett f�relagt �rende ska riksdagsdirekt�ren h�nskjuta �rendet till<br/>riksdagsstyrelsen f�r beslut.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Delegering</b></p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:398px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">�renden som inte enligt 10 och 25 �� ska beslutas av riksdagsstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">sen eller personalansvarsn�mnden beslutas av riksdagsdirekt�ren eller, om<br/>inte riksdagsstyrelsen best�mt n�got annat, av den som riksdagsdirekt�ren<br/>utser.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Riksdagsstyrelsen f�r �verl�ta till riksdagsdirekt�ren att avg�ra �ren-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">den som avses i 10 � 7.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Riksdagsstyrelsen f�r �ven �verl�ta till riksdagsdirekt�ren att avg�ra �ren-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">den som avses i 10 � 3 och 6 samt vidta �tg�rder med anledning av internre-<br/>visionens redovisning och revisionsplan n�r styrelsens beslut inte utan ol�-<br/>genhet kan avvaktas.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">S�dana beslut ska anm�las f�r styrelsen vid dess n�stkommande samman-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tr�de.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Riksdagsdirekt�rens ansvar inf�r styrelsen</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Riksdagsdirekt�ren �r chef f�r Riksdagsf�rvaltningen. Riksdagsdi-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">rekt�ren ansvarar inf�r styrelsen och ska svara f�r den l�pande verksamhe-<br/>ten enligt de direktiv<i> </i>som styrelsen beslutar.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Riksdagsdirekt�ren ska h�lla styrelsen informerad om verksamheten, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">se styrelsen med underlag f�r beslut och verkst�lla styrelsens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r riksdagsdirekt�ren inte �r i tj�nst eller �r p� tj�nsteresa ska upp-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">gifterna som chef f�r Riksdagsf�rvaltningen i f�rsta hand sk�tas av den<br/>bitr�dande riksdagsdirekt�ren och i andra hand av en tj�nsteman inom Riks-<br/>dagsf�rvaltningen som riksdagsdirekt�ren utsett efter samr�d med talman-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den bitr�dande riksdagsdirekt�ren ers�tter �ven i �vrigt riksdagsdirekt�-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ren i den utstr�ckning som riksdagsdirekt�ren best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Riksdagsdirekt�rens uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:963px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Riksdagsdirekt�ren ska f�rutom att svara f�r den l�pande verksamhe-</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ten �ven</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. fortl�pande f�lja upp och pr�va Riksdagsf�rvaltningens verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">och konsekvenserna av de f�reskrifter och s�rskilda beslut som r�r verksam-<br/>heten samt vidta de �tg�rder som beh�vs,</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:745</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. se till att riksdagsledam�ternas, allm�nhetens och andras kontakter med</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">Riksdagsf�rvaltningen underl�ttas genom en god service och tillg�nglighet,<br/>genom information och genom ett v�rdat, enkelt och begripligt spr�k i Riks-<br/>dagsf�rvaltningens skrivelser och beslut,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">3. verka f�r att Riksdagsf�rvaltningen genom samverkan med andra stat-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">liga myndigheter och p� annat s�tt tar till vara de f�rdelar som kan vinnas f�r<br/>staten som helhet.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Riksdagsdirekt�ren f�r f�reskriva och f�r s�rskilda fall besluta om</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">Riksdagsf�rvaltningens organisation i de delar detta inte �r reglerat i riks-<br/>dagsordningen eller annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Riksdagsdirekt�ren ska svara f�r Riksdagsf�rvaltningens arbetsgivar-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">politik enligt 23 � och f�retr�da Riksdagsf�rvaltningen som arbetsgivare.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Riksdagsf�rvaltningens arbetsgivarpolitik </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Riksdagsf�rvaltningen ska</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft53">1. se till att de anst�llda �r v�l f�rtrogna med myndighetens uppdrag,<br/>2. skapa goda arbetsf�rh�llanden och ta till vara och utveckla de anst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">das kompetens och erfarenhet, och </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">3. verka f�r j�mst�lldhet mellan kvinnor och m�n samt f�r m�ngfald i</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">arbetslivet.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Riksdagsdirekt�ren v�ljs av riksdagen enligt best�mmelser i riksdags-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">ordningen.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Annan personal anst�lls av Riksdagsf�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Riksdagsf�rvaltningens personalansvarsn�mnd pr�var f�ljande fr�gor n�r</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">det g�ller anst�llda i Riksdagsf�rvaltningen:</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. skiljande fr�n anst�llning p� grund av personliga f�rh�llanden, dock</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">inte i fr�ga om provanst�llning,</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft53">2. disciplinansvar,<br/>3. �talsanm�lan, och <br/>4. avst�ngning.<br/>Riksdagsdirekt�ren �r ordf�rande i personalansvarsn�mnden.<br/>Riksdagsf�rvaltningen f�r meddela f�reskrifter om n�mndens samman-</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">s�ttning i �vrigt och om dess verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Personalansvarsn�mnden �r beslutsf�r n�r ordf�randen och minst</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">h�lften av de andra ledam�terna �r n�rvarande.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:745</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">�rendena ska avg�ras efter f�redragning.</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Riksdagsf�rvaltningen f�r i arbetsordningen eller i s�rskilda beslut be-</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">st�mma att �renden som avg�rs av n�gon annan �n riksdagsdirekt�ren inte<br/>beh�ver f�redras.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Riksdagsdirekt�ren f�r utan f�redragning fatta s�dana beslut som inte kan</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">skjutas upp till dess att man har hunnit att f�redra �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r varje beslut i ett �rende ska det uppr�ttas en handling som visar</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft64">1. dagen f�r beslutet,<br/>2. beslutets inneh�ll,<br/>3. vem som fattat beslutet,<br/>4. vem som varit f�redragande, och <br/>5. vem som varit med vid den slutliga handl�ggningen utan att delta i av-</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">g�randet.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Protokoll ska f�ras n�r det f�rekommer skiljaktiga meningar eller n�r pro-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">tokoll beh�vs av n�gon annan orsak.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en skiljaktig mening finns ska den alltid anges n�r en underr�ttelse</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">l�mnas om inneh�llet i ett beslut fattat av Riksdagsf�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Riksdagsf�rvaltningens r�tt att f�retr�da staten vid domstol</b></p> <p style="position:absolute;top:565px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:565px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Inom sitt verksamhetsomr�de f�retr�der Riksdagsf�rvaltningen staten</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">vid domstol.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Riksdagsf�rvaltningen f�r uppdra �t en annan myndighet eller �t ett om-</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">bud att f�ra Riksdagsf�rvaltningens talan.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:688px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Best�mmelser om �verklagande av beslut av Riksdagsf�rvaltningen</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">finns i lagen (1989:186) om �verklagande av administrativa beslut av Riks-<br/>dagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011 d� lagen (2000:419) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">tion f�r riksdagsf�rvaltningen ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft64">LENA ADELSOHN LILJEROTH<br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
med instruktion f�r Riksdagsf�rvaltningen;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Uppgifter

1 �

Riksdagsf�rvaltningen �r en myndighet under riksdagen med uppgift

att bitr�da riksdagen.

Riksdagsf�rvaltningen ska
1. tillhandah�lla resurser och service f�r talmannens, kammarens, utskot-

tens och �vriga riksdagsorgans verksamhet samt f�r riksdagsledam�terna
och partikanslierna,

2. svara f�r de myndighetsfunktioner och f�rvaltningsuppgifter som anges

i 9 kap. 4 � riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och fr�gor som r�r EU samt handl�gga

�renden om riksdagens internationella kontakter, och

4. v�rda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och Riks-

dagsf�rvaltningen disponerar.

2 �

Riksdagsf�rvaltningen ska om annat inte �r s�rskilt f�reskrivet

1. uppr�tta f�rslag till anslag p� statens budget f�r riksdagen och Riks-

dagsf�rvaltningen,

2. utf�rda anvisningar f�r utarbetandet av f�rslag till anslag p� statens

budget f�r riksdagens myndigheter utom Riksbanken,

3. uppr�tta anslagsdirektiv f�r var och en av riksdagens myndigheter,

utom Riksbanken, �ver de finansiella villkor som g�ller f�r respektive myn-
dighet med anledning av riksdagens beslut om statens budget,

4. besluta i fr�gor om ekonomiska f�rm�ner enligt lagen (1994:1065) om

ekonomiska villkor f�r riksdagens ledam�ter respektive den upph�vda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet,

5. ansvara f�r l�ner, arvoden och andra ers�ttningar till arbetstagare och

arvodesber�ttigade hos Riksdagsf�rvaltningen, riksdagens n�mnder och �v-
riga riksdagsorgan samt svara f�r hanteringen av pensioner och andra f�rm�-
ner till dessa och deras efterlevande,

6. ing� centrala kollektivavtal samt i �vrigt ut�va arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa n�r det g�ller riksdagens myndigheter samt f�retr�da riks-

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

SFS 2011:745

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:745

dagens myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som
har slutits av Riksdagsf�rvaltningen.

Riksdagsf�rvaltningen ska ge riksdagens myndigheter m�jlighet att fram-

f�ra sina synpunkter p� f�rhandlingsfr�gor som direkt ber�r respektive myn-
dighet.

Riksdagsf�rvaltningen f�r till en av riksdagens myndigheter �verl�mna

handl�ggningen av en avtalsfr�ga som �r av betydelse f�r den myndigheten.

3 �

Riksdagsf�rvaltningen ska i sin verksamhet beakta totalf�rsvarets krav

samt svara f�r s�kerheten och krisberedskapen i riksdagen.

4 �

Riksdagsf�rvaltningen f�r

1. inom myndighetens fastigheter uppl�ta l�genheter och lokaler,
2. inom sitt verksamhetsomr�de tillhandah�lla varor och tj�nster f�r vilka

avgifter f�r tas ut.

Riksdagsf�rvaltningen best�mmer avgifternas storlek.

5 �

Riksdagsf�rvaltningen f�r delta i internationellt bist�ndsarbete inom

det parlamentariska omr�det.

6 �

Riksdagsf�rvaltningen f�r �verl�mna en uppgift att handl�gga fr�gor

som anges i 2 � f�rsta stycket 4 till en annan myndighet. Vad som s�gs om
Riksdagsf�rvaltningen ska i s�dant fall g�lla den myndigheten n�r det g�ller
det som f�reskrivs i

 8 kap. och 13 kap. 2226 �� lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor

f�r riksdagens ledam�ter, och

 9 kap. 1822 �� den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet.

7 �

Riksdagsf�rvaltningen f�r

1. meddela ekonomiadministrativa f�reskrifter enligt 46 � lagen

(2006:999) med ekonomiadministrativa best�mmelser m.m. f�r Riksdags-
f�rvaltningen, Riksdagens ombudsm�n och Riksrevisionen f�r riksdagens
myndigheter utom Riksbanken och Riksrevisionen,

2. meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r till�mpningen av centrala kol-

lektivavtal som Riksdagsf�rvaltningen ing�tt,

3. meddela personaladministrativa f�reskrifter i �vrigt f�r riksdagens

myndigheter utom Riksrevisionen,

4. meddela f�reskrifter om att endast den som �r svensk medborgare f�r

ha en viss anst�llning vid Riksdagsf�rvaltningen, och

5. inom sitt verksamhetsomr�de meddela f�reskrifter ut�ver vad som f�l-

jer av punkterna 14.

Myndighetens ledning

8 �

Riksdagsf�rvaltningen leds av en styrelse. Best�mmelser om val av le-

dam�ter och om ordf�rande i riksdagsstyrelsen finns i riksdagsordningen.

background image

3

SFS 2011:745

Styrelsens ansvar

9 �

Styrelsen ansvarar inf�r riksdagen f�r verksamheten och ska se till att

den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt, att den redovisas p� ett tillf�r-
litligt och r�ttvisande s�tt samt att Riksdagsf�rvaltningen hush�llar v�l med
statens medel.

10 �

Styrelsen beslutar om

1. framst�llningar och redog�relser till riksdagen,
2. Riksdagsf�rvaltningens �rsredovisning och f�rslag till budget f�r riks-

dagen och Riksdagsf�rvaltningen,

3. �tg�rder med anledning av Riksrevisionens rapporter �ver Riksdags-

f�rvaltningens verksamhet och den redovisning som styrelsen ska l�mna till
riksdagen enligt 44 � lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa best�m-
melser m.m. f�r Riksdagsf�rvaltningen, Riksdagens ombudsm�n och Riks-
revisionen,

4. Riksdagsf�rvaltningens arbetsordning och verksamhetsplan,
5. f�reskrifter som enligt denna lag eller andra f�rfattningar f�r meddelas

av Riksdagsf�rvaltningen och som inte enligt 21 � f�r meddelas av riksdags-
direkt�ren,

6. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, av-

brytande av andra f�rhandlingar �n f�rhandlingar i tvister om avtal, lockou-
ter eller andra strids�tg�rder samt andra f�rhandlingsfr�gor som �r av princi-
piell natur eller har st�rre ekonomisk betydelse eller �r gemensamma f�r
riksdagens myndigheter,

7. anst�llning av en bitr�dande riksdagsdirekt�r, avdelningschefer, chefer

f�r utskottskanslier och en chef f�r EU-n�mndens kansli,

8. l�n och andra anst�llningsf�rm�ner f�r riksdagsdirekt�ren, och
9. s�dana fr�gor som �r av st�rre vikt eller principiell betydelse eller som

riksdagsdirekt�ren h�nskjuter till styrelsen.

11 �

Best�mmelser om styrelsens ansvar f�r internrevision finns i lagen

(2006:999) med ekonomiadministrativa best�mmelser m.m. f�r Riksdags-
f�rvaltningen, Riksdagens ombudsm�n och Riksrevisionen.

Styrelsens arbetsformer

12 �

Best�mmelser om riksdagsstyrelsens sammans�ttning finns i riks-

dagsordningen.

13 �

Riksdagsstyrelsen �r beslutsf�r n�r ordf�randen och d�rut�ver minst

sex ledam�ter �r n�rvarande.

Vid omr�stning till�mpas best�mmelserna i 18 � f�rvaltningslagen

(1986:223).

Ledamotsr�det

14 �

Riksdagsstyrelsen utser f�r valperioden ett r�d f�r beredning av leda-

motsn�ra fr�gor.

background image

4

SFS 2011:745

I ledamotsr�det ska en representant f�r varje partigrupp ing�. Riksdagssty-

relsen utser �ven ers�ttare f�r ledam�terna i r�det.

Ledamotsr�det sammantr�der p� kallelse av riksdagsdirekt�ren.

15 �

Innan riksdagsdirekt�ren avg�r ett �rende av st�rre vikt eller principi-

ell betydelse f�r riksdagens ledam�ter ska han eller hon samr�da med leda-
motsr�det.

Om tv� eller flera ledam�ter i r�det �r emot riksdagsdirekt�rens f�rslag till

avg�rande av ett f�relagt �rende ska riksdagsdirekt�ren h�nskjuta �rendet till
riksdagsstyrelsen f�r beslut.

Delegering

16 �

�renden som inte enligt 10 och 25 �� ska beslutas av riksdagsstyrel-

sen eller personalansvarsn�mnden beslutas av riksdagsdirekt�ren eller, om
inte riksdagsstyrelsen best�mt n�got annat, av den som riksdagsdirekt�ren
utser.

17 �

Riksdagsstyrelsen f�r �verl�ta till riksdagsdirekt�ren att avg�ra �ren-

den som avses i 10 � 7.

Riksdagsstyrelsen f�r �ven �verl�ta till riksdagsdirekt�ren att avg�ra �ren-

den som avses i 10 � 3 och 6 samt vidta �tg�rder med anledning av internre-
visionens redovisning och revisionsplan n�r styrelsens beslut inte utan ol�-
genhet kan avvaktas.

S�dana beslut ska anm�las f�r styrelsen vid dess n�stkommande samman-

tr�de.

Riksdagsdirekt�rens ansvar inf�r styrelsen

18 �

Riksdagsdirekt�ren �r chef f�r Riksdagsf�rvaltningen. Riksdagsdi-

rekt�ren ansvarar inf�r styrelsen och ska svara f�r den l�pande verksamhe-
ten enligt de direktiv som styrelsen beslutar.

Riksdagsdirekt�ren ska h�lla styrelsen informerad om verksamheten, f�r-

se styrelsen med underlag f�r beslut och verkst�lla styrelsens beslut.

19 �

N�r riksdagsdirekt�ren inte �r i tj�nst eller �r p� tj�nsteresa ska upp-

gifterna som chef f�r Riksdagsf�rvaltningen i f�rsta hand sk�tas av den
bitr�dande riksdagsdirekt�ren och i andra hand av en tj�nsteman inom Riks-
dagsf�rvaltningen som riksdagsdirekt�ren utsett efter samr�d med talman-
nen.

Den bitr�dande riksdagsdirekt�ren ers�tter �ven i �vrigt riksdagsdirekt�-

ren i den utstr�ckning som riksdagsdirekt�ren best�mmer.

Riksdagsdirekt�rens uppgifter

20 �

Riksdagsdirekt�ren ska f�rutom att svara f�r den l�pande verksamhe-

ten �ven

1. fortl�pande f�lja upp och pr�va Riksdagsf�rvaltningens verksamhet

och konsekvenserna av de f�reskrifter och s�rskilda beslut som r�r verksam-
heten samt vidta de �tg�rder som beh�vs,

background image

5

SFS 2011:745

2. se till att riksdagsledam�ternas, allm�nhetens och andras kontakter med

Riksdagsf�rvaltningen underl�ttas genom en god service och tillg�nglighet,
genom information och genom ett v�rdat, enkelt och begripligt spr�k i Riks-
dagsf�rvaltningens skrivelser och beslut,

3. verka f�r att Riksdagsf�rvaltningen genom samverkan med andra stat-

liga myndigheter och p� annat s�tt tar till vara de f�rdelar som kan vinnas f�r
staten som helhet.

21 �

Riksdagsdirekt�ren f�r f�reskriva och f�r s�rskilda fall besluta om

Riksdagsf�rvaltningens organisation i de delar detta inte �r reglerat i riks-
dagsordningen eller annan f�rfattning.

22 �

Riksdagsdirekt�ren ska svara f�r Riksdagsf�rvaltningens arbetsgivar-

politik enligt 23 � och f�retr�da Riksdagsf�rvaltningen som arbetsgivare.

Riksdagsf�rvaltningens arbetsgivarpolitik

23 �

Riksdagsf�rvaltningen ska

1. se till att de anst�llda �r v�l f�rtrogna med myndighetens uppdrag,
2. skapa goda arbetsf�rh�llanden och ta till vara och utveckla de anst�ll-

das kompetens och erfarenhet, och

3. verka f�r j�mst�lldhet mellan kvinnor och m�n samt f�r m�ngfald i

arbetslivet.

Anst�llningar och uppdrag

24 �

Riksdagsdirekt�ren v�ljs av riksdagen enligt best�mmelser i riksdags-

ordningen.

Annan personal anst�lls av Riksdagsf�rvaltningen.

Personalansvarsn�mnd

25 �

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Riksdagsf�rvaltningens personalansvarsn�mnd pr�var f�ljande fr�gor n�r

det g�ller anst�llda i Riksdagsf�rvaltningen:

1. skiljande fr�n anst�llning p� grund av personliga f�rh�llanden, dock

inte i fr�ga om provanst�llning,

2. disciplinansvar,
3. �talsanm�lan, och
4. avst�ngning.
Riksdagsdirekt�ren �r ordf�rande i personalansvarsn�mnden.
Riksdagsf�rvaltningen f�r meddela f�reskrifter om n�mndens samman-

s�ttning i �vrigt och om dess verksamhet.

26 �

Personalansvarsn�mnden �r beslutsf�r n�r ordf�randen och minst

h�lften av de andra ledam�terna �r n�rvarande.

background image

6

SFS 2011:745

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

�rendenas handl�ggning

27 �

�rendena ska avg�ras efter f�redragning.

Riksdagsf�rvaltningen f�r i arbetsordningen eller i s�rskilda beslut be-

st�mma att �renden som avg�rs av n�gon annan �n riksdagsdirekt�ren inte
beh�ver f�redras.

Riksdagsdirekt�ren f�r utan f�redragning fatta s�dana beslut som inte kan

skjutas upp till dess att man har hunnit att f�redra �rendet.

28 �

F�r varje beslut i ett �rende ska det uppr�ttas en handling som visar

1. dagen f�r beslutet,
2. beslutets inneh�ll,
3. vem som fattat beslutet,
4. vem som varit f�redragande, och
5. vem som varit med vid den slutliga handl�ggningen utan att delta i av-

g�randet.

Protokoll ska f�ras n�r det f�rekommer skiljaktiga meningar eller n�r pro-

tokoll beh�vs av n�gon annan orsak.

Om en skiljaktig mening finns ska den alltid anges n�r en underr�ttelse

l�mnas om inneh�llet i ett beslut fattat av Riksdagsf�rvaltningen.

Riksdagsf�rvaltningens r�tt att f�retr�da staten vid domstol

29 �

Inom sitt verksamhetsomr�de f�retr�der Riksdagsf�rvaltningen staten

vid domstol.

Riksdagsf�rvaltningen f�r uppdra �t en annan myndighet eller �t ett om-

bud att f�ra Riksdagsf�rvaltningens talan.

�verklagande

30 �

Best�mmelser om �verklagande av beslut av Riksdagsf�rvaltningen

finns i lagen (1989:186) om �verklagande av administrativa beslut av Riks-
dagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011 d� lagen (2000:419) med instruk-

tion f�r riksdagsf�rvaltningen ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.